23-081-S07 - Hållbarhet i mobilitet

Diarienummer:
23-081-S07
Namn:
Hållbarhet i mobilitet
Startdatum:
2024-05-13
Slutdatum:
2025-05-12
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetsförmedlingen är en samhällsaktör med stor påverkan på hållbar arbetsmarknadsutveckling. Den övergripande strategiska inriktningen för myndigheten fastställer att hållbarhet är en ledstjärna i verksamheten, men många medarbetare har samtidigt svårt att agera med hållbarhetsfokus i sitt vardagliga arbete. En viktig förklaring handlar om svårigheten att överblicka de många orsak- och verksansamband samt ömsesidiga beroenden som finns inom och mellan olika frågor som myndigheten hanterar. Eftersom merparten av de uppdrag som Arbetsförmedlingen arbetar med är komplexa, med många beroenden och samband som är svåra att kontrollera, blir de svåra att hantera på ett hållbart sätt utan ett holistiskt perspektiv.

Ett sätt att jobba helhetsinriktat med komplexa uppdrag är att tillämpa systemsyn på den verksamhet som ska bedrivas. Systemsyn är ett holistiskt och interdisciplinärt tillvägagångssätt för att hantera komplexa samhällsproblem. Det är ett sätt att se och förstå verksamhet där fokus ligger på hur delarna i en fråga samspelar och påverkar den helhet som de verkar inom. Systemsyn beskrivs som ett sätt att komplettera ordinarie verksamhetsstyrning för att jobba mer effektivt och nå långsiktigt hållbara resultat i komplexa frågor, men trots detta är kunskapen om praktisk tillämpning av systemsyn i offentlig verksamhet fortfarande begränsad.

Med denna förstudie vill vi bidra till att utveckla den praktiska kunskapen kring hur systemtänk kan hjälpa oss att planera och genomföra mer hållbara insatser för att nå önskade effekter, dvs. att integrera hållbarhet i komplexa uppdrag. Förstudien kommer att utgå från det arbete som bedrivs inom ramen för ESF-projektet Innovativ kompetensförsörjning i norr (inklusive eventuella genomförandeprojekt som bedrivs med stöd av ESF-medel och adresserar omställningen i norra Sverige). Detta eftersom frågan om geografisk rörlighet är en komplex och angelägen samhällsfråga som kräver parallella samordnade insatser från både Arbetsförmedlingen och samarbetspartners i kommunerna, näringslivet och idéburen sektor.

Sammantaget innebär förstudiens inriktning, målsättning och förväntade resultat att ny praktisk kompetens utvecklas inom ett område som erkänns som en viktig förutsättning för att jobba samordnat med komplexa frågor, men där svaren på hur vi gör i praktiken är för få idag. Resultaten har därför potential till system- och strukturpåverkan både hos Arbetsförmedlingen och hos samverkanspartners som deltar i de projekt där systemiska arbetssätt och metoder prövas.