23-081-S06 - Economy of Wellbeing of People

Diarienummer:
23-081-S06
Namn:
Economy of Wellbeing of People
Startdatum:
2024-07-01
Slutdatum:
2025-07-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8020024546
Projektägare:
FÖRENINGEN NORDEN SVERIGE
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE

Den föränderliga arbetsmarknaden med exempelvis framväxten av grön ekonomi, digitalisering med AI och nya arbetsrutiner som distansarbete kräver anpassningsförmåga och mångsidiga och ständigt föränderliga kvalifikationer och färdigheter. Utbildning samt livslångt lärande och omskolning spelar således en nyckelroll för att främja konkurrenskraft, anpassningsförmåga och deltagande på arbetsmarknaden och i samhället.

Den föränderliga arbetsmarknaden tillsammans med det längre yrkeslivet ställer större krav på fysisk såväl som psykisk hälsa. Psykisk hälsa är en integrerad del av hälsan. Det är ett tillstånd av välbefinnande där individer inser sina egna förmågor och kan hantera livets stress och bidra till samhällslivet. Psykisk hälsa är en förutsättning för en produktiv ekonomi och ett inkluderande samhälle och går utöver individ- och familjefrågor, och det sker inte i ett vakuum utan är betingat av personliga och yttre faktorer. Att förbättra hälsan och minska stigmat kring psykiska störningar skapar en mer inkluderande och produktiv arbetsmiljö, vilket i slutändan stärker ekonomin och samhället.

Tillväxt och välbefinnande är och har varit starkt fokuserad på ekonomiskt mätbara mål, främst BNP och andra kapitalmått. Alltmer börjar vi förstå att välbefinnande omfattar mer mänskligt och socialt kapital. I linje med detta ser vi ett behov av att utveckla och applicera dessa mått. Dagens mått tar liten hänsyn till likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering och ställning på arbetsmarknaden. För att nå dit måste definitionerna vara klarare och mer greppbara för beslutsfattare, policymakare och effektutvärderare. Ekonomiskt tänkande och samhällsutveckling förflyttas från enbart ekonomiska mått till mer utvecklade mått på välbefinnande, till en ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE.

MAKROREGIONALA STRATEGIER

Makroregionala strategier introducerades 2009 under det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet. I dessa strategier samlas aktörer i tvärsektoriell, transnationell, flernivåsamverkan för att gemensamt utveckla lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Utmaningar som är svåra att lösa på egen hand av medlemsstaterna och som därför kräver mer av långsiktigt och strategiskt samarbete.

Det här projektet är del av en av de fyra makroregionala strategierna, EU:s strategi för Östersjöregionen, EUSBSR. Strategin är indelad i 14 policyområden där områdena för hälsa och utbildning gått samman kring en samverkansstrategi: ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE, som en del av Östersjöstrategin, vill mer konkret samla regionala aktörer och experter kring tre ämnen:
1. Den åldrande befolkningen, ålderism, kommunikation mellan generationerna
2. Utbildning, kompetensutveckling, livslångt lärande, hälsa och säkerhet i arbetslivet
3. Mental hälsa och ofrivillig ensamhet

FLAGGSKEPPET

Flaggskeppet ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE avser att leverera till tre av dessa sju insatsområden.
I PA EDUCATION avses:
- En arbetsmarknad för alla, där indikatorerna avser förverkliga av ett livslångt lärande.
I PA HEALTH avses:
- Främja ett aktivt och hälsosamt åldrande, där indikator är att etablera ett strategiskt ramverk som stödjer aktivt och hälsosamt åldrade i de Östersjöregionen.
- Stödja hälsa inom alla politikområden inklusive den påverkan som sker av yttre faktorer som klimatpåverkan. Indikator är avser ökat samarbete och att ta till vara synergier i arbetet med hälsa i Östersjöregionen.

Denna förstudie (ESF+ projekt) avser att bygga vidare på det projekt som nu genomförs gemensamt med PA EDUCATION (Föreningen Norden) och PA HEALTH (NDPHS) med finansiering av Svenska institutet. Under hösten 2023 och våren 2024 sker en kartläggning av myndigheter, organisationer och företag som arbetar med frågor relaterade till hållbart arbetsliv och hälsosamt åldrande i Östersjöregionen. Här skaffas en överblick över några av de relevanta aktörer som finns i de åtta medlemsländerna i Östersjöregionen. Resurserna är begränsade så resultatet förväntas bli en överblick av relevanta aktörer för dessa teman i de åtta länderna. Dessutom viss kunskap om deras verksamhet idag och förväntningar på det blivande flaggskeppet, ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE. Förutom denna kartläggning ingår i SI-projektet att ta fram ett förslag första förslag till metod att använda i det samskapande som kommer ske i flaggskeppet inom ett antal tematiska arbetsgrupper. Samskapande baserat på tvärsektoriell, transnationell, flernivåsamverkan.

Denna ansökan avser att delfinansiera nästa steg i utvecklingen av flaggskeppet, ECONOMY OF WELLBEING OF PEOPLE men även etableringen av flaggskeppet med ett första test med tre tematiska arbetsgrupper. I denna del av utvecklingsprocessen ingår även att ta fram en ansökan om ett genomförandeprojekt i Sverige samt att stödja framtagningen av motsvarande projekt i ett eller fler av grannländerna i Östersjöregionen. Genomförandeprojekten avser att delfinansiera utvecklingen av det färdiga flaggskeppet med nationella nätverk i de åtta medlemsländerna i Östersjöregionen, med 5 till 10 tematiska arbetsgrupper, studiebesök och seminarier, webbsida och kommunikation samt genomförande av policydialoger på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt samt på EU-nivå. Ett färdigt flaggskepp blir ett kraftfullt redskap för policyutveckling och policypåverkan som levererar på mål och indikatorer i EU:s strategi för Östersjöregionen. Dessutom levererar flaggskeppet till nationella och regionala utvecklingsstrategier (RUS/RIS) i Östersjöregionen.

PROJEKTETS 5 STEG

1. Utveckling av en metodik och modell för kartläggning och analys av intressenter, samt för tvärsektoriell, transnationell, flernivåsamverkan anpassad till den här målgruppen. I nära samarbete med det avslutande SI-projektet.
TIDSRAM: 1 juli till 30 september 2024

2. Identifiera relevanta intressenter och genomföra intervjuer enskilt eller i grupp med syfte att samla kunskap om deras bidrag till och förväntat resultat av arbetet i flaggskeppet med dess tematiska grupperna.
TIDSRAM: 1 oktober 2024 till 31 januari 2025

3, Analysera resultat av kartläggningen, intervjuer av intressenter och med detta underlag utforma flaggskeppets organisation med tematiska grupper, och samverkansprocesser anpassade till dessa intressenter. Vidare identifiera och bjuda in aktörer att bemanna organisationen inför etableringen av flaggskeppet.
TIDSRAM: 1 januari till 31 maj 2025

4. Genomföra 2 workshops i vardera av de 3 tematiska arbetsgrupperna. Utvärdera genomförandet av dessa workshops och förstudien i sin helhet. Ta fram en slutrapport.
TIDSRAM: 1 februari till 30 juni 2025

5. Skriva en ansökan avseende ett genomförande projekt i Östersjöregionen.
TID: 1 februari till 30 Juni 2025 (beror på utlysningen)