23-081-S05 - Matcha och Rusta

Diarienummer:
23-081-S05
Namn:
Matcha och Rusta
Startdatum:
2024-06-01
Slutdatum:
2025-05-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025267058
Projektägare:
FOLKHÖGSKOLORNAS SERVICEORGANISATION
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10061
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej


Matcha och Rusta (MoR) är en projektidé som ska utvecklas i en förstudie med samma namn. Idén bygger på att vuxna människor ofta är mer motiverade och har bättre förutsättningar att ta till sig erforderliga språk- och yrkeskunskaper i arbetslivet än i en skolmiljö. Genom att matcha individer med intresse och potential till en provanställning och därefter erbjuda kompetensutveckling uppnås fördelar. Utbildningen blir effektivare, färre kvinnor och män fastnar i en ond cirkel av att rustas och rustas om igen utan att matchas till jobb. Det blir möjligt att rekrytera bredare eftersom utbildningen kan anpassas efter de nyanställdas behov, exempelvis en gemensam lägsta nivå på språkkunskaper. Praktiska exempel på arbetssättet har visat att det har räddat kompetensbrist inom välfärden.

Den traditionella vägen att först utbilda och sedan söka jobb fungerar för de flesta men för de som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden gör det stor skillnad att erbjudas ett jobb som innebär ett lärande som leder till en tillsvidareanställning. I branscher där individer som redan är utbildade inte räcker till, finns en beredskap hos arbetsgivare för att anställa de som vill men inte kan. Arbetsgivare som är bereda att ta ansvar är en förutsättning för att en modell för matcha och rusta ska bli aktuell.

Den röda tråden i förstudien tar utgångspunkt i problemet med dem som fastnar i en rustande cirkel men som skulle kunna hitta sin roll och behövas i välfärdens kompetensbrist. Målet med förstudien är att föra ett samtal brett i samhället om att vända på perspektivet och matcha först för att rusta sedan. Det samtalet ska föras med pågående arbeten i samma riktning, såsom Jobbspår eller olika initiativ för ett lärlingssystem för vuxna. Insatsen blir att finna arbetsgivare och utbildningsaktörer som är beredda att anställa först och där det behövs och är möjligt, finansiera lärandet i arbetslivet med genomförandeprojekt tillsammans med ESF-rådet.

Projektägare för förstudien MoR är FSO, det är Folkhögskolornas Serviceorganisation. I en stor del av Sveriges kommuner finns vuxenutbildning och ofta en folkhögskola eller en filial till en folkhögskola. Projektidén är att kommuner med stor kompetensbrist inom välfärden rekryterar, matchar och anställer för att i samverkan med en utbildningsaktör, exempelvis en lokal folkhögskola, utbildar och därmed rustar de nyanställda till att nå den kompetens som jobbet kräver.

Förstudien ska leda fram till en modell för MoR som kan anpassas till välfärdens kompetensbehov i en större del av hela landet. Modellen kompletteras med ett koncept för att lokalt eller delregionalt samordna de aktörer som behövs för att presentera ett genomförandeprojekt för aktuell ESF-region. Härigenom kan ett identifierat behov, kopplas till relevant kompetens och få finansiering från ett programområde som syftar till att stärka anställda individers förutsättningar på arbetsmarknaden. Så länge dessa ESF-medel finns blir den mest kritiska framgångsfaktorn att hitta arbetsgivare som är beredda att anställa individer som ännu ej har kompetensen men förutsättningarna och viljan. Förstudien ska ta fram en modell för att matcha och rusta som säkerställer att individerna når de mål som krävs för att trygga sin plats på arbetsmarknaden. Därigenom leder investeringen i individerna till kompetensförsörjning i välfärden på ett kostnadseffektivt sätt.