23-080-S02 - Ung kraft Järva

Diarienummer:
23-080-S02
Namn:
Ung kraft Järva
Startdatum:
2024-04-22
Slutdatum:
2027-04-21
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
90%
Programområde:
C
Specifikt mål:
C1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
163
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej

En hög andel unga vuxna 18-29 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta lever i social isolering och ekonomisk utsatthet. Dessa individer befinner sig i riskzon för långvarig psykisk och fysisk ohälsa, social isolering och utanförskap, försämrade möjligheter till ett självständigt liv, svag ställning i arbetslivet längre fram i livet samt olika former av sociala problem så som kriminalitet och missbruk.

Stadsdelarna är rika på mångfald, men har också stora utmaningar med hög arbetslöshet, segregation och skillnader i hälsa samt övriga livsvillkor. Det finns många orsaker till att unga vuxna lever i social isolering och ekonomisk utsatthet i Järvaområdet. Ofta är det flera faktorer som kan ha en kumulativ effekt. Det rör sig om avsaknad av personliga resurser och förutsättningar, utbildnings- och kunskapsnivå, socialt kapital i form av privat och professionellt nätverk, bristande tillit till och rädsla för myndigheter samt begränsningar i livsutrymmet på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. På organisatorisk nivå är intern och extern samverkan fragmentarisk och personbunden.

Projektet Ung kraft Järva avser att kraftsamla för utveckling av en lokalt anpassad arbetsmodell för en samverkansplattform riktad till målgruppen unga vuxna 18-29 år. Projektet ska bestå av lokalt förankrade case managers som bygger förtroendefulla relationer med individer i behov av stöttning i vuxenblivandet. Ung kraft Järva ska vara en representant för Järva stadsdelsförvaltning (sdf) och erbjuda målgruppen lågtröskelverksamhet, dvs. en enkel väg in till Järva sdf, arbetsmarknadsförvaltningen och övriga samarbetspartners. Projektet syftar till att arbeta med "glappen" i ordinarie verksamheter och skapa förutsättningar för en hållande struktur runt individen. Arbetsmodellen ska genomsyras av tre grenar; samverkan och samordning, målgruppsanpassade grupp respektive individuella aktiviteter. Ung kraft Järva ska genom sina aktiviteter öka förutsättningarna för målgruppens delaktighet i det offentliga rummet och föreningslivet. Sammanfattningsvis är de övergripande effektmålen ökade förutsättningar för unga vuxna, i synnerhet kvinnor att på jämlika villkor ta aktiv del i samhället och ökad social inkludering, självständighet samt god hälsa.

Projektets mål är stärkta möjligheter för unga vuxna 18-29 år i Husby, Tensta och Rinkeby att ta aktiv del av samhällslivet inklusive studier och arbete.

Projektets målgrupp är unga vuxna mellan 18 och 29 år som lever i relativ fattigdom bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta. Av dessa är följande målgrupper särskilt prioriterade i projektet:
Unga utrikes födda kvinnor/kvinnor med utomeuropeisk bakgrund
Unga kvinnor med barn
Unga individer med erfarenhet av samhällsvård
Unga individer med psykisk ohälsa och/eller nedsatt funktionsförmåga.

Målgruppen har olika förutsättningar och behov beroende på kön, könsidentitet, ålder, och bakgrund. Projektet kommer vara särskilt uppmärksam på att nå ut till de särskilt prioriterade målgrupperna. Projektet kommer att ta hänsyn till och uppmärksamma samtliga diskrimineringsgrunder i alla beslut som tas.

Projektet förväntas pågå under perioden 22 april 2024 - 21 april 2027.