23-079-S14 - Jobb inom sex månader

Diarienummer:
23-079-S14
Namn:
Jobb inom sex månader
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001991
Projektägare:
KARLSKOGA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagare ort:
KARLSKOGA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Många ungdomar lämnar grundskolan utan att få med sig de betyg som krävs för att bli behörig för ett nationellt gymnasieprogram. Då är det, väldigt ofta, studier på introduktionsprogram på gymnasieskolan (IM) som gäller. IM syftar till att ge en möjlighet att komma ifatt med betygen och komma vidare i skolsystemet, eller ut i ett arbetsliv. Inte sällan blir tiden på IM inte vad den borde vara. Elever på introduktionsprogrammen har ofta en sammansatt problematik, som inkluderar NPF-diagnoser. För många blir upplevelsen snarast att en befäster sitt misslyckande i skolan. Allra svårast verkar det vara för de elever som går på det som heter Individuellt alternativ, vilket är det största av IM-programmen. För somliga av ungdomarna finns en uppenbar risk att hamna i destruktiva gängmiljöer och bli rekryterade in i kriminell verksamhet. Vi menar att det behövs insatser som inte primärt tar fasta på stöd för att fullgöra skolan utan på stöd för att komma ut i ett arbetsliv.

Det är vår erfarenhet och övertygelse att det går att uppnå goda resultat med ungdomar med behov av särskilt stöd. I projektet Jobb inom sex månader vill vi tillämpa konstaterat framgångsrika metoder för att komma vidare i livet, och som projektnamnet tydligt indikerar så ligger inriktningen på arbete och inte på skola. Men vissa kompetensutvecklingsinsatser blir ändå aktuella. Projektet innebär en ganska snabb resa mot arbete, där arbetsgivare och arbetsplatser kommer in tidigt, också som en del av kartläggningen av ungdomarna. Ett nätverk av arbetsgivare, i första hand småföretag, kommer att knytas till projektet. Projektet ska präglas av en holistisk ansats där ungdomen får ett individuellt anpassat stöd och där olika behov möts i en sammanhållen process. Projektmedarbetarna ska skapa trygghet och kontinuitet för såväl ungdomarna som för de arbetsgivare som knyts till projektet.

Målgruppen för projektet är ungdomar 18 år eller äldre som i utgångsläget finns inom Introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) vid Möckelngymnasiet i Karlskoga. Möjligen kan det även bli frågan om ungdomar från Språkintroduktion (IMS) om de har tillräcklig hög nivå på det svenska språket. Därtill räknar vi med att ett antal ungdomar som redan lämnat gymnasieskolan (utan att fullfölja) och som finns inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) också kommer att bli projektdeltagare. Vi ser också möjligheter till ett visst inflöde till projektet från Samordningsförbundet Degerfors / Karlskoga. Totalt ska projektet ge stöd till 60 projektdeltagare, fördelat på tre omgångar. Hos de medverkande förvaltningarna i Karlskoga kommun, nämligen Skolförvaltningen och Socialförvaltningen, finns en omfattande kompetens för, och tidigare erfarenhet av, att ge ungdomar stöd och coachning, föra att klara av skolan och/eller för att komma i arbete.

Det är arbetet, anställningen och självförsörjningen som är i fokus, men ett mångfacetterat stöd finns att för att överkomma hinder och svårigheter på vägen. Varje projektdeltagare får en praktikplats på något av de företag som medverkar. Projektdeltagaren kartläggs, i ett samspel mellan deltagaren själv, projektmedarbetarna och arbetsgivaren. Kartläggningen kan sägas äga rum under hela de sex månader som är den första fasen av projektdeltagandet. Parallellt med praktiken sker kompetensutvecklingsinsatser, som direkt relaterar till behoven hos respektive arbetsgivare och hos ungdomen själv. Progressionsskattning sker med ett rikt batteri av frågor som kan användas för att följa och mäta en individs progression i ett antal avseenden. Resultaten ger ett rikt underlag för samtal och coachning. Det är viktigt att skapa klarhet om upplevda förutsättningar och begränsningar och inte bli kvar i en diffus problematik.

Efter att deltagaren har varit i projektet i sex månader, med en kombination av praktik, kompetensutveckling och coachning, följer antingen anställning på företaget eller fortsatt projektdeltagande med fortsatt sikte på anställning. Strävan är att så många som möjligt uppnår en anställning som varar i minst sex månader. Även för de ungdomar som uppnår anställning, liksom de arbetsgivare som anställt, finns stöd att tillgå utifrån individuella behov. Men det stödet sker då genom ordinarie verksamhet och inte inom ramen för själva projektet. Detta perspektiv, alltså att inte "släppa" projektdeltagaren för att hen kommit i arbete/anställning, menar vi är en nyckel till framgång.

De projektmål som vi anger för Jobb inom sex månader är de följande:

Mål på individnivå:

- Totalt 60 projektdeltagare får ett kvalificerat stöd att komma i arbete.
- Ca 40 % av projektdeltagarna är kvinnor och ca 60 % män.
- 40 av dessa kommer i arbete inom sex månader och har sedan anställning i minst sex månader.
- 80 % av projektdeltagarna uppger (skattar) när de lämnar projektet att de är redo för och trygga med att ta ett arbete eller redan har ett arbete.
- 80 % av projektdeltagarna uppger (skattar) när de lämnar projektet att de har en god fysisk och psykisk hälsa.

Mål på organisationsnivå:

Den organisering för samverkan som projektet innebär förväntas kunna fortsätta efter projektperioden. Behovet kommer att kvarstå och vi vill leda i bevis att detta koncept för att stödja ungdomar som "kört fast" i skolan att komma vidare in i ett arbetsliv fungerar väl och behöver vara en kontinuerlig verksamhet. Det innebär då en ny möjlighet för IMA på Möckelngymnasiet. I projektet kommer redan befintliga medarbetare inom de berörda förvaltningarna att arbeta, vilket är gynnsamt för implementeringen. Vi vill därför formulera följande mål på organisationsnivå:

- Jobb inom sex månader har provats och uppnått så pass goda resultat att konceptet och verksamheten fortsatt erbjuds för ungdomar i målgruppen i Karlskoga kommun.

Mål på strukturnivå:

På mer strukturell nivå, eller samhällsnivå, menar vi att konceptet har stor potential att påtagligt bidra till att många ungdomar i Karlskoga får fotfäste och bärighet på arbetsmarknaden. Detta minskar utanförskapet, vilket inte bara har stor betydelse för individerna i fråga utan även för kostnader och intäkter i offentliga system. Vi vill därför formulera följande mål på strukturnivå:

- Jobb inom sex månader bidrar till att minska utanförskapet och därmed utanförskapets kostnader i Karlskoga kommun, men också hos regionala och nationella aktörer.