23-079-S11 - Inkluderande arbetsliv i Degerfors

Diarienummer:
23-079-S11
Namn:
Inkluderande arbetsliv i Degerfors
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8750023965
Projektägare:
STUDIEFÖRBUNDET BILDA SVEALAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
70361
Stödmottagare ort:
ÖREBRO
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Svårigheter för utlandsfödda invånare att komma i arbete och egenförsörjning skapar stora utmaningar i Degerfors kommun. För individen innebär det en situation med begränsade möjligheter till egenmakt, och risk för fattigdom och social utestängning. För kommunen innebär det sämre skatteintäkter och en hög belastning på de sociala systemen. Och för invånarna i kommunen sammantaget påverkar situationen den gemensamma sociala hållbarheten i kommunen. Det finns en rad orsaker till problemet på både individ- och strukturnivå: kort utbildningsbakgrund, låg nivå i svenska språket och bristande kännedom om svensk arbetsmarknad, avsaknad av relevanta nätverk och relationer, segregation och diskriminering.

Projektet Inkluderande arbetsliv i Degerfors har två huvudsakliga mål, ett på individnivå, och ett på organisationsnivå. Projektet och projektmålen är utformade för att motverka risken för diskriminering som påverkar målgruppens möjligheter till egenförsörjning och öka förutsättningar för jämställdhet i kommunen.
- Projektmål 1: Att 60 arbetslösa kvinnor och män i Degerfors stärker sin ställning på arbetsmarknaden, övergår till arbete eller studier, alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden, genom ökad kompetens, arbetsmarknads- och studieorientering, arbetsstöd och social inkludering.
- Projektmål 2: Stärkt samverkan mellan aktörer på lokal nivå för ökade förutsättningar till ett inkluderande arbetsliv i Degerfors.

Projektets målgrupp är individer mellan 18 och 64 år i Degerfors som är arbetslösa, som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, eller som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på långtidsarbetslösa individer, nyanlända och andra utlandsfödda deltagare, vilket motiveras utifrån kommunens analys av situationen i kommunen och av individer som generellt står långt ifrån arbetsmarknaden, och deras svårigheter att komma i anställning, vilket statistiken över sysselsättningsgraden i kommunen tydliggör. Deltagare kommer anvisas till projektet från Arbetsmarknadsenheten och SFI i kommunen.

Projektets huvudsakliga aktörer är Degerfors kommun och Studieförbundet Bilda Svealand.
Inkluderande arbetsliv i Degerfors bygger på en metod med parallella insatser för ett så holistiskt bemötande av individen som möjligt. I huvudsak ingår tre huvudsakliga metoder i projektet: Folkbildnings pedagogik och metodik, Bip-indikatorer för jobbsannolikhet och den metod som arbetats fram inom ESF Fast Care of Folkbildningen inkluderande momenten: individuell kartläggning, språkträning, arbetsmarknadsstärkande åtgärder och insatser för social inkludering.