23-079-S10 - ISA 2.0

Diarienummer:
23-079-S10
Namn:
ISA 2.0
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000024
Projektägare:
REGION UPPSALA
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
75125
Stödmottagare ort:
UPPSALA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1300
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektets problemanalys utgår från det regionalt strukturella problemet att andelen UVAS, unga som varken arbetar eller studerar i Region Uppsala är för hög och trenden är negativ- det vill säga att antalet UVAS minskar inte utan ökar och förebyggande insatser måste ske för att motverka den negativa trenden. Ytterligare en dimension kopplat till detta problem är ökningen av unga kriminella som skett de senaste åren, framförallt den ökande risken för unga att dras in i kriminalitet som både kan ses som orsak men även som konsekvens av huvudproblemet. Det finns orsaker till problemet på individnivån, den organisatoriska nivån men även den strukturella nivån och orsakerna har även koppling till de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Åtgärder måste genomföras för att motverka skolavhopp, förbättra skolresultat, minska riskerna för att unga dras in i kriminalitet samt öka samverkan mellan för målgruppen relevanta aktörer i regionen. Samtliga samverkansparter betonar fördelarna med ett regionalt projekt där samverkan kommer att vara både ett mål och ett medel för att nå måluppfyllelse.
Projekt ISA 2.0 – Insatser i samverkan för unga i region Uppsala 2.0 är ett samverkansprojekt i Region Uppsala för målgruppen unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet i åldrarna 13-26 år. I ISA 2.0 går nio parter samman för att med gemensamma krafter bidra till att lösa ett gemensamt problem. Projektägare är Region Uppsala och samverkansparterna är Enköpings kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun Socialförvaltningen Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen, Östhammars kommun och Samordningsförbundet i Uppsala län.
ISA 2.0 är ett tillämpningsprojekt med ett särskilt fokus på att tillämpa beprövade metoder och arbetssätt för att nå måluppfyllelse för projektets deltagare. ISA 2.0-projektet breddar och förstärker det arbete som pågår i länet inom ramen för det pågående ISA-projektet (2023 - 2025), även det mot UVAS och finansierat av ESF. Med ett ISA 2.0-projekt kommer fler deltagare ur målgruppen i risk för att bli UVAS att kunna nås. Ett stort fokus i ISA 2.0 är förebyggande insatser till deltagare ner mot de lägre åldrarna, 13 - 16 år. Ett annat nytt fokus för projektets förebyggande insatser i samverkan riktas mot elever skolplacerade i annan kommun än sin hemkommun. En målgrupp som idag helt saknar riktade och samordnade insatser. ISA 2.0-projektet vill stärka övergångarna mellan skolformer för deltagarna samt arbeta uppsökande inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. ISA 2.0-projektets fokus på förebyggande arbete kommer aktivt att arbeta för att förhindra att unga kvinnor, unga män och unga med annan könstillhörighet i dras med i kriminalitet.
ISA och ISA 2.0 täcker tillsammans hela Uppsala läns kommuner med insatser för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar.
Förväntade resultat av projektet är;
Att organisationer bättre möter målgruppernas samlade förutsättningar och behov
Att fler individer kommer i studier och/eller arbete
Att fler individer slutför reguljära utbildningar på grundskole-, gymnasial- och eftergymnasial nivå
Att utveckla samverkan med individens förutsättningar
Att projektets förebyggande åtgärder har lett till en minskning av antalet unga kriminella
Att det finns förutsättning för ett regionalt nätverk med ökade förutsättningar för målgruppen i fokus
Projektet förväntade effekter på sikt är att bidra till;
Förbättrade förutsättningar att komma i arbete och bidra till arbetsmarknadskunskap för ökad motivation.
Stärkt individernas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden
Stärkt övergång till mellan skolformer.
Stärkta relationer mellan skola, KAA och näringslivet
Ökad närvaro, mindre frånvaro, färre studieavbrott i grund- och gymnasieskola
Förbättrad samverkan mellan aktörer för att stärka individernas etablering på arbetsmarknaden
Stärkt övergång i steget från skola till arbetsliv.
Modeller för samverkan har utvecklats, utvärderats och prövats.
Att det finns alternativa vägar för individer som annars risker att hamna i kriminalitet
Integrering av de horisontella principerna för att ALLA ska vara och känna sig inkluderade!