23-079-S09 - Ciceron

Diarienummer:
23-079-S09
Namn:
Ciceron
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002279
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET KARLSKOGA/DEGERFORS I ÖREBR
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
69183
Stödmottagare ort:
KARLSKOGA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
180
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet "Ciceron" syftar till att minska utanförskap bland unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar och saknar gymnasieutbildning. Att en grupp medborgare i Sverige har en låg utbildningsbakgrund är inte bara ett samhällsproblem utan även ett folkhälsoproblem och ett individproblem. Projektet identifierar ett organisatoriskt mellanrum där individer riskerar att fastna i utanförskap efter att ha hoppat av sina gymnasiestudier, vilket bidrar till en ökad risk för arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Projektet riktar sig mot unga män och kvinnor mellan 16–29 år (prioriterad grupp), men också till individer över 29 år som behöver studiemotiverande insatser. Fokus ligger på att erbjuda individanpassat stöd för att motivera till studier, förbättra livssituationen och skapa en starkare samverkan mellan myndigheter för att minska andelen unga vuxna utan sysselsättning (UVAS). I projektet kommer metoder som Supported Education (SEd) och 7TJUGO användas för att stärka deltagarnas förmåga att återgå till eller påbörja studier, med en helhetssyn som inkluderar fysisk och psykisk hälsa.

Projektets mål är att öka deltagarnas motivation och förmåga att påbörja och slutföra studier eller närma sig arbetsmarknaden, förbättra deras välmående och livskvalitet, samt stärka samverkan mellan olika myndigheter och organisationer. Aktiviteter inkluderar individuellt coachande stöd, studie- och yrkesvägledning, uppsökande verksamhet, samt studiebesök på lärosäten och arbetsplatser för att öka kunskap om olika yrkesval.
För att uppnå dessa mål kommer projektet att genomföra olika aktiviteter, inklusive uppsökande arbete för att nå fler i målgruppen, förbättra samverkan mellan myndigheter, och erbjuda studiemotiverande stöd och praktikplatser. Projektet strävar efter att arbeta holistiskt och inkluderande, med särskilt fokus på att öka deltagarnas självkännedom, självförtroende och psykiska hälsa.

Projektet är förankrat hos stödsökande och medverkande aktörer genom intern samverkan, och styrgruppen kommer att bestå av relevanta samarbetspartners, inklusive förbundschefer, enhetschefer för Individ- och familjeomsorgen, verksamhetschefer för vuxenutbildning, samt enhetschefer för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Detta bidrar till en bred och sammanhållen strategi för att adressera problematiken med unga och unga vuxna i utanförskap.