23-079-S05 - Movement by Norrköping Tillsammans

Diarienummer:
23-079-S05
Namn:
Movement by Norrköping Tillsammans
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2027-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8025136600
Projektägare:
NORRKÖPING TILLSAMMANS
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
60337
Stödmottagare ort:
NORRKÖPING
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
130
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Movement by Norrköping Tillsammans
Förutsättningar för unga i socioekonomiskt svaga områden är betydligt sämre än för unga i mer välmående områden. Att växa upp i områden med fattigdom och inte få samma förutsättningar i livet drabbar de unga idag och i deras väg framåt, tyvärr i många fall resten av deras liv. De risker som ökar med ett utanförskap är sämre skolresultat, mobbning samt sämre hälsa, detta kan i sin tur innebära problem med att delta i olika sociala sammanhang. Utsatthet som leder till utanförskap och som påverkar unga psykiskt till exempel genom en negativ påverkan på självkänslan och på självförtroendet. Att en del av befolkningen står utanför sysselsättning får allvarliga följder, både för den enskilda individen och för samhället. Att som ung inte lyckas avsluta studier eller ej lyckas få ett jobb får stora konsekvenser för framtiden då det blir allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden ju längre tid man står utanför. Sverige är ojämlikt, där ditt bostadsområde har stor påverkan på vilka förutsättningar du har att lyckas i din väg framåt. En segregation där unga hamnar i utanförskap på grund av att de bor i ett socioekonomiskt svagt område. Områden som präglas av förutom fattigdom brist på idrottsföreningar, där barn och unga ej ges samma möjligheter att få uppleva tillhörighet via idrotten. Tillgången till rörelse och idrott blir en fråga om ojämlikhet. Vilket gör de unga i de socioekonomiskt svaga områdena ännu mer utsatta. Då fysisk ohälsa leder till försämrad psykisk välmående, sämre skolresultat och svårigheter i livet.

Att utjämna olikheter i samhället är det som har drivit Norrköping Tillsammans sedan starten 2014. Via föreningens verksamhet, Bollis ges 500 barn i åk 2–6 i socioekonomiskt svaga områdena i Norrköping, meningsfull fritid, bättre skolresultat och rörelseglädje via lagidrott. Norrköping Tillsammans har lång erfarenhet av att utbilda och coacha ungdomsledare. Ungdomarna blir viktiga förebilder för barnen och Bollis blir en väg in på arbetsmarknaden.
Det är den här metoden i ett utvidgat perspektiv som Movement kommer ge fler unga i ålder 16–29 år en möjlighet att växa och att hitta sig själv. Movement är en utbildning som har fokus på individen och som bygger på lagidrottens metod.

Utbildningen riktar sig till personer som vill vara i en positiv och stärkande miljö som har fokus på individens utveckling samtidigt som utbildningen har teamet i fokus. Movement är en utbildning för individer som saknar sysselsättning, saknar arbetslivserfarenhet eller behöver en motivation för att klara av studier. Med utbildningsblock såsom Personlig utveckling, Välmående, Ledarskapskapsutbildningar, Arbetsmarknadskunskap, Studievägledning, Teambuilding, kombinerat med Fysiska Aktiviteter och Praktik. I praktiken ges deltagarna möjlighet att jobba som ledare för barn via lagidrottens metod. Där samspelet med barnen kommer vara värdefullt för deltagarnas utveckling som ledare och sin personliga utveckling. Deltagarna blir förebilder för barnen, en tillgång för Idrottsföreningar, skolan och arbetsmarknaden i stort.