23-078-S06 - EviDig

Diarienummer:
23-078-S06
Namn:
EviDig
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000449
Projektägare:
LINKÖPINGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
58181
Stödmottagare ort:
LINKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
800
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Kommunernas vård och omsorg står inför omfattande utmaningar i relation till demografi och minskade resurser, exempelvis omställningen till En god och nära vård (nationell reform), kompetensförsörjning, förändrade kompetenskrav och yrkesroller och implementering av ny socialtjänstlag för en hållbar socialtjänst. Digitalisering och välfärdsteknik ses som en väg att möta dessa utmaningar, men utgör i sig själv en utmaning som kommer att innebära en stor omställning.

Digitalisering inom kommunal vård och omsorg kan handla om att automatisera eller förenkla administrativa processer, att underlätta kommunikation, att monitorera/självmonitorera eller att använda annan välfärdsteknik som förbättrar livskvalitet eller självständighet för brukaren. Konkreta exempel på välfärdsteknik är medicinrobotar, rörelsedetektorer som larmar vid avvikelser och nattkameror för tillsyn.

Arbetet inom kommunal vård och omsorg ställer krav på dels en generell digital kompetens för att förstå hur man ska använda digitala lösningar och välfärdsteknik, dels kompletterande icke-tekniska kompetenser för att implementering och utveckling ska kunna ske på ett sätt som är bra för både brukare, personal och verksamhet. Den generella digitala kompetensen innebär att man har en grundläggande praktisk och teoretisk kunskap om tekniken - hur man använder olika enheter, inloggning, säkerhetsaspekter och förståelse för begrepp. Den kompletterande icke-tekniska kompetensen handlar till exempel om etik, kommunikation, innovationsförmåga, förståelse för samspelet mellan människa och teknik och inte minst förändringsledning.

Orsakerna till att digitaliseringen av vård och omsorg går långsamt eller inte får de effekter som förväntats kan vara att man är kvar i gamla arbetssätt, att beslut om och utformning av ny teknik inte involverar de som ska använda tekniken och har kunskap om det problem tekniken förväntas lösa. Det kan också handla om att medarbetare inte får utbildning eller att utbildningen fokuserar på instruktioner för handhavande av applikationer och verktyg och bortser från de kompletterande icke-tekniska kompetenserna. Som undersköterska eller vårdbiträde kan digitalisering och välfärdsteknik medföra nya oväntade situationer och konflikter. Rädsla eller motstånd mot tekniken kan finnas hos brukare, anhöriga och kollegor. Att den stora gruppen medarbetare inom omsorgen utgörs av omkring 90 procent kvinnor, varav många utrikes födda, innebär en väsentlig jämställdhetsutmaning, då de upplever sig ha små möjligheter till delaktighet i beslut och utformning av ny teknik och att påverka hur arbetssätt och arbetsuppgifter förändras.

Digitalisering och välfärdsteknik i sig, liksom de förändringar av arbetssätt och organisering som kommer att krävas, innebär ett stort behov av ny kompetens. Medarbetare inom kommunal vård och omsorg i Östergötland behöver generell digital kompetens liksom kompletterande icke tekniska kompetenser för att digitalisering och införande av välfärdsteknik ska leda till förväntade effekter som ökad produktivitet och förbättrad effektivitet som samtidigt ger god livskvalitet för brukare och en bra arbetsmiljö för medarbetarna. De digitala kompetenserna behövs på alla nivåer i organisationen – från servicebiträde till förvaltningsledning.

Projektets mål är att:
Öka deltagarnas generella digitala kompetens.
Öka deltagarnas kompletterande icke tekniska kompetenser.
Öka deltagande medarbetares förutsättningar för delaktighet i implementering av ny teknik. Detta är ett jämställdhetsmål då det inte minst handlar om kvinnors möjlighet att påverka beslut kring ny teknik och förändring av arbetsuppgifter.
Öka deltagande chefers förmåga att implementera ny teknik och förändra arbetssätt i verksamheten.
Alla ska ha möjlighet att delta i EviDig utifrån sina förutsättningar.
Förbättra deltagande verksamheters kapacitet för att införa digitala tekniker.

Projektet EviDig kommer att tillämpa de metoder för kompetensutveckling som utvecklats inom Evikomp. Evikompmodellen bygger på samspel mellan följande komponenter: en digital lärplattform, stöd och resurser för medskapande och möjlighet för kommuner att utveckla egen utbildning, ledarstöd till chefer/ledare, kompetenssamordnare som stödjer arbetsplatser med information, planering och uppföljning i deras kompetensutveckling, pedagogiskt stöd vid lärtillfällen och nätverk för olika yrkesgrupper. Kärnan i Evikomp är att främja arbetsplatslärande där individens och verksamhetens utveckling går hand i hand. En unik metod som har utvecklats inom Evikomp är dilemmafilmer. Evikomp verkar för lärande där hela arbetsgruppen deltar i gemensamma lärtillfällen med utrymme för reflektion. Med Evikomp finns en färdig infrastruktur för att leverera kompetensutveckling även inom digitala kompetenser.

EviDig kommer att erbjuda kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet. Det kommer att ske som både digital utbildning och i fysiska träffar på arbetsplats eller i kurslokal. EviDig kommer att integrera de horisontella principerna i genomförandet och alla ska ha möjlighet att delta.