23-078-S05 - Green Twin Kompetens

Diarienummer:
23-078-S05
Namn:
Green Twin Kompetens
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000172
Projektägare:
REGION VÄSTMANLAND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
72189
Stödmottagare ort:
VÄSTERÅS
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
603
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Utmaningar och Lösningar för Grön Omställning i Västmanland
Västmanlands län står inför utmaningen att anpassa sig till och anta EU:s Gröna Giv och Fit For 55-ramverket för att driva på den nödvändiga gröna omställningen. För att möta detta behov krävs en kollektiv upprustning av kunskap och kompetens inom företag, kommuner, Regionen och näringslivsfrämjande aktörer.
EU:s Gröna Giv sätter en ambitiös plan för att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med målet att inte lämna några nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Fit for 55-paketet är utformat för att operationalisera EU:s klimatmål genom en rad lagstiftningsförslag som täcker allt från förnybar energi till energieffektivitet och koldioxidprissättning. Det representerar en konkret åtgärdsplan för att minska växthusgasutsläppen och främja innovationer som kan gynna Västmanland genom utveckling av gröna jobb och teknologier.
Projektet syftar till att höja och utveckla kompetensen hos företag, organisationer och tjänstepersoner för att möjliggöra den gröna omställningen. Det inkluderar utbildningsinsatser inom områden som hållbar stadsplanering, cirkulär ekonomi, innovation för grön omställning och digitala produktpass. Dessutom betonas behovet av att inkludera sociala dimensioner och att främja jämställdhet på arbetsplatsen.
Utmaningarna inkluderar teknologisk modernisering, kompetensbrist och behov av samordnade insatser. Små och medelstora företag behöver uppgradera sina produktionsmetoder och teknologier för att vara hållbara och cirkulära. Samtidigt krävs det kompetensutveckling för att anpassa sig till nya arbetsmetoder och teknologier, vilket kan vara en utmaning för företag och individer vilka kan vara utmaningar utifrån såväl ekonomi som förmåga till omställning och lärande Strategiskt ledarskap blir avgörande för att navigera genom dessa förändringar och möjliggöra en hållbar och konkurrenskraftig omställning.
Västmanland har en rik industrihistoria och en stor del av länets jobb och förädlingsvärde är kopplade till industrin. Den gröna omställningen riktar sig i stor del mot industrin, vilket innebär att det är avgörande att stödja företagen i deras övergång till hållbara produktionsmetoder.
I sammanhanget är det också viktigt att notera att omställningen inte bara handlar om teknik och ekonomi utan också om sociala dimensioner och jämställdhet på arbetsmarknaden. Att inkludera olika grupper och främja en jämställd arbetsmiljö är avgörande för att skapa en hållbar och inkluderande omställning.
I Affärsplan Västmanland betonas vikten av att företagen tar till sig och bidrar med nya lösningar för att minska koldioxidutsläppen, främja en cirkulär ekonomi och ökad elektrifiering. Detta kräver både samverkan och innovationer inom näringslivet.
Projektet strävar efter att möta utmaningarna genom utbildningsinsatser och kompetensutveckling som främjar den gröna omställningen i Västmanland, med fokus på att stödja företag, organisationer och tjänstepersoner i deras anpassning till en hållbar och konkurrenskraftig framtid. Projektets övergripande mål är att höja kompetensen och kunskapen hos de anställda hos Västmanlands företag, företagsfrämjande aktörer, kommuner och Region, så att de tillsammans bättre kan stödja den gröna omställningen som samhället står inför, i linje med EU:s gröna giv.
Projektets mål är:
• Länet har fler individer som har kunskap som möter arbetsmarknadens behov och står stärkta på arbetsmarknaden kopplat till den gröna omställningen.
• Individer och aktörer i länet upplever att de har bättre förutsättningar att hantera den gröna omställningen än tidigare.
• Deltagande aktörer har fått kunskap och inspiration om exempel där en större omställning har samspelat med ett jämställt och jämlikt utvecklingsarbete.
På lång sikt strävar vi efter att:
• Individerna i företagen har en stärkt position på arbetsmarknaden (genom kunskaper och förmåga att bidra till en grön omställning).
• Fortsatt konkurrenskraftiga industriföretag, som har förmåga att driva sin gröna omställning och bidrar till ett minskat klimatavtryck.
• Organisationer har kunskap som möjliggör för alla att delta i arbetslivet, som minskar diskriminering på arbetsmarknaden och/eller leder till att bryta en könssegregerad arbetsmarknad.
Dessutom är ambitionen att Västmanlands län blir en framträdande region där kommuner tar aktiva, insiktsfulla och modiga beslut i linje med grön omställning med ett näringsliv som ställer om till ett hållbart, cirkulärt näringsliv.