23-078-S04 - Vreta Kluster Academy

Diarienummer:
23-078-S04
Namn:
Vreta Kluster Academy
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5590568852
Projektägare:
Vreta Kluster AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
58213
Stödmottagare ort:
LINKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
419
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vreta Kluster Academy syftar till att höja kompetensen hos män och kvinnor som arbetar med rådgivning inom Gröna Näringen. Gröna Näringen står inför stora förändringar där rådgivarnas kompetens är av stor vikt för utveckling och därmed tillväxt för företag inom hela branschen, från jord till bord. Att vara ständigt uppdaterad och ha hög spetskompetens inom sitt område är helt nödvändigt för att kunna möta marknadens behov av kompetens.

Problemanalysen resulterar i följande områden som projektet kommer att arbeta med:
- Rådgivare inom Gröna Näringen har behov av ständig kompetensutveckling för att kunna möta marknadens krav och svara upp mot trender och teknikutveckling
- Rådgivningsrollen är komplex och bygger på relation och förtroende, förmågan att kunna rådge trovärdigt är centralt
- Förutom att ha förmåga att rådge krävs spetskompetens inom just sitt rådgivningsområde
- Kunderna är till majoritet män, som av tradition fått rådgivning av en man. Både yngre och kvinnor möter därför utmaningar i rådgivningsrollen
- Rådgivningsbranschen är bred, dvs innefattar många olika områden, det finns därför inte någon samlad aktör som håller ihop kompetensutveckling
- Företagen inom rådgivningsbranschen har behov att främja det livslånga lärandet och att hitta arbetssätt och etablera en kontinuerlig struktur för ständig kompetensutveckling.

Projektet kommer att ha totalt 415 deltagare, varav hälften är kvinnor.
Projektet drivs av Vreta Kluster, en proaktiv, möjlighetsskapande och faciliterande aktör vas kärnkompetens är förmågan att sammanföra de gröna näringens aktörer med varandra, med andra branscher, med akademin och med de resurser som krävs för att aktivt utveckla en hållbar konkurrenskraft. Vi arbetar främst lokalt i Östergötland men samverkar i Östra Mellansverige (bl a med de sk Agronoderna som finns i Örebro, Västmanland och Sörmland) och även nationellt och internationellt. Vår verksamhet är framförallt projekttfinansierad och basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun. Genom projektet möjliggörs att etablera en långsiktig gemensm struktur för rådgivningsrollen.

Samarbetspart är SLU Kunskapsnav för företagsledning Kunskapsnavets mål är att åstadkomma kunskapshöjning och stärkt samverkan inom företagsledning och entreprenörskap i de gröna näringarna och därmed stärka konkurrenskraften i primärproduktionen. Slutmålet är att åstadkomma effekter hos verksamma i jordbruksföretagen. Denna part ska fungera som bollplank, rådge och föreslå möjliga utbildningsleverantörer till kompetensutvecklingsinsatserna.

Projektet ligger i linje med de strategiska utvecklingsplanerna för Östra Mellansverige och främjar såväl individer som organisation och struktur.

Långsiktigt bidrar projektet till att
- Fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov
- Bättre förutsättningar att hantera omställning
- Bidra till ökad jämställdhet och minskad diskriminering i gröna näringen
- Främja livslångt lärande
- Ökad tillväxt