23-078-S03 - Trygg vuxen

Diarienummer:
23-078-S03
Namn:
Trygg vuxen
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000357
Projektägare:
ESKILSTUNA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Östra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE12
Stödmottagare postnr:
63186
Stödmottagare ort:
ESKILSTUNA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
185
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det råder brist på legitimerade lärare i olika yrkesroller i skolan idag och kommer att göra så en tid framöver. Trots detta lämnar allt för många läraryrket på grund av stress och dålig arbetsmiljö. När medarbetare inom skolan har bristande kunskaper för en trygg yrkesutövning skapar det upplevelsen av hög arbetsbelastning och stress vilket kan leda till psykisk ohälsa med sjukskrivning som resultat. Olika brister i dagens lärarutbildning lyfts fram och flera tror att bristen på förberedelser för yrkesrollen är en av orsakerna till att många lärare känner sig stressade och lämnar yrket efter bara ett fåtal år. Forskare menar att det skulle gå att förbereda lärarstudenterna bättre inför verkligheten och att ett bra sätt att göra det är att spela rollspel.

Det som är specifikt för deltagarna i projektet är att de jobbar med elever som av olika anledningar inte klarar av att gå i en ordinarie skolklass, vilket skapar en extra påfrestande arbetssituation. Neuropsykiatriska funktionsvariationer, social problematik och kriminalitet gör att deltagarnas elever behöver utökat och komplext stöd som möter deras behov. Genom kompetenshöjande utbildningsinsatser ska projektet arbeta för att uppnå mål så som att; upplevelsen av negativ stress på arbetet ska minska för kvinnor och män, inga kvinnor eller män ska välja att lämna sitt yrke, händelser som innefattar hot och våld ska minska och kvinnor och män ska uppleva att de fått ökad kompetens inom områden som ledarskap, våldsprevention och bemöta elever med NPF.

Utbildningsinsatserna ska föregås av en gedigen kartläggning av deltagarnas behov, intressen och förutsättningar. Deltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser där dramapedagogik genom rollspel kommer att ha en framskjuten plats. Utbildning kommer att följas upp med handledning för att ge möjlighet att repetera och reflektera över nyvunnen kunskap i syfte att öka inlärningen. Genom tillförsel av kunskap för utökad kompetens inom områden ledarskap, våldsprevention och bemöta elever med NPF, kommer skolpersonalen att bli tryggare vuxna i relation med ungdomarna vilket ger en tryggare och stabilare skolmiljö för elever med försvårade förutsättningar, och en bättre arbetsmiljö för skolpersonal som gör att de stannar kvar i sina yrken och skapar en stabilitet som elevgruppen så väl behöver.