23-077-S07 - Digital kompetensutveckling Stockholm Stad

Diarienummer:
23-077-S07
Namn:
Digital kompetensutveckling Stockholm Stad
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
1320
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den digitala utvecklingen går allt snabbare och blir allt svårare att förutse. Digitaliseringens förändringskraft är omvälvande och påverkar alla områden, sektorer och verksamheter i samhället. Arbetsmarknaden och näringslivet förändras genom att befintliga kompetenskrav och roller förändras och att nya roller uppstår. En kontinuerlig kompetensutveckling för yrkesverksamma är därmed en nödvändighet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden i ett allt mer digitaliserat samhälle och en förutsättning för att driva verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik. Samtidigt ökar medborgarnas krav och förväntningar på de digitala tjänster och den service som det offentliga levererar - även det innebär ökade krav på verksamheter och medarbetare att på ett bra sätt kunna möta medborgarna.
Stockholm Stad tillsammans med Sigtuna kommun kommer genom detta projekt att erbjuda följande insatser för att möta utmaningen som beskrivs ovan:
- Kompetensutveckling på grundläggande nivå för att höja lägsta nivån och minska gapet mellan personer med låg och hög digital kompetens
- Stärka ledarskapet genom att erbjuda ledarskapsutbildning i digital transformation
- Kompetensutveckling inom AI för chefer och nyckelpersoner
- Utveckla effektiva och ändamålsenliga tjänster med hjälp av AI.

Medarbetare är den viktigaste komponenten för en organisations digitala omställning, därför är det av vikt att stärka och utveckla medarbetarnas digitala mognad i takt med sin organisationsutveckling. Detta för att dels klara välfärdsuppdraget och dels vara en attraktiv arbetsgivare.