23-077-S06 - Process för framsteg

Diarienummer:
23-077-S06
Namn:
Process för framsteg
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000084
Projektägare:
HANINGE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagare ort:
HANINGE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
122
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet tar sig an den växande utmaningen med arbetslöshet, särskilt långtidsarbetslöshet, som Haninge kommun står inför. Arbetsmarknaden förutspås försämras med en ökande arbetslöshet, och en betydande andel av de arbetslösa blir beroende av ekonomiskt bistånd under långa perioder. Tidigare ESF-projekt har även visat att det i Haninge kommun tar lång tid för deltagare att återgå till arbete eller studier.

För att möta dessa utmaningar föreslår projektet kompetensutveckling för medarbetare inom ekonomiskt bistånd, integration och kommunala arbetsmarknadsinsatser samt utvalda medarbetare inom Individ- och familjeomsorgen. Målet är att effektivisera stödåtgärder och minska antalet personer i ekonomiskt utsatta situationer genom att förbättra medarbetarnas förmåga att stödja individer att återgå till arbete eller studier. Projektet syftar också till att öka verksamhetens förmåga att identifiera problem eller behov hos våra klienter och deltagare, utvärdera insatserna de får, observera förändringar efter insatserna eller vid uppföljning, utvärdera om vi når de uppsatta målen tillsammans med våra klienter och deltagare, samt undersöka deras åsikter om insatserna. Utifrån de horisontella principerna behöver vi analysera skillnaderna mellan olika grupper: kvinnor - män, svenskfödda – utrikes födda, och så vidare. Det är ett viktigt bidrag till att bedriva socialt arbete med en grund i evidensbaserad kunskap och för att utveckla vår verksamhet och säkerställa att mål och strategier uppnås.

Projektet kommer att implementera BIP och säkerställa att vi arbetar på ett effektivt sätt utifrån evidensbaserade metoder och arbetssätt som bidrar till att individer återgår till egen försörjning, samt att höja medarbetarnas kompetens och professionalism. Genom detta projekt strävar vi efter att på sikt främja jämställdhet, minska ojämlikhet och skapa mer hållbara och inkluderande samhällen. Dessutom ser vi projektet som en del av att uppnå målen i både Agenda 2030 och den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).