23-077-S04 - Healthcare Frontline Innovation

Diarienummer:
23-077-S04
Namn:
Healthcare Frontline Innovation
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2027-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000016
Projektägare:
REGION STOCKHOLM
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10425
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Healthcare Frontline Innovation syftar till att adressera problem som omvårdnadsorganisationer står inför relaterat till (1) resursbrister i sjukvården, (2) långsiktig kompetensförsörjning och (3) ett hållbart arbetsliv genom att öka sjuksköterskors och undersköterskors kompetens och delaktighet i innovationsprocesser. För att nå framgångsrika resultat och bemöta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför behöver sjuksköterskors och undersköterskors kompetens inom innovation stärkas, inklusive hur omvårdnadsorganisationer samverkar med näringsliv, akademi och patienter kring innovation. Dessutom finns det behov att stärka omliggande stöd och strukturer för att kunna nyttja kompetensutvecklingen som en del av det dagliga arbetet och åstadkomma långsiktig förändring hos omvårdnadsorganisationen.

I en förstudie som genomfördes med omvårdnadschefer inom Tema Akut och Reparativ Medicin (ARM) från Karolinska Universitetssjukhuset under hösten 2022 identifierades behoven för omvårdnadsledd innovation: sjuksköterskor och undersköterskor känner sig ofta ej hörda i sin organisation och upplever att de inte får möjlighet att påverka den vård som ges till patienter. De saknar ofta autonomi och möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket är starkt kopplat till utmattning och känslor av otrygghet på jobbet. I en enkät svarade 81% av omvårdnadscheferna att arbetsmiljön skulle förbättras, 70% svarade att patientsäkerheten skulle öka och i genomsnitt trodde de att cirka hälften av sjuksköterskor och undersköterskor som slutat senaste året skulle stannat minst 1 år till, givet ett ökat inflytande i utvecklingen av vården för sjuksköterskor och undersköterskor.

Med insikterna från förstudien som grund genomfördes sedan en konceptutvecklingsfas med ytterligare sjuksköterskor och undersköterskor, representanter från andra yrkesgrupper inom vården samt externa aktörer (näringsliv och akademi). Ett ramverk togs gemensamt fram som detaljerar vilken kompetens som måste utvecklas och vilka stöd och strukturer som måste finnas på plats i omvårdnadsorganisationen för att möjliggöra omvårdnadsledd innovation. Ramverket innefattar 6 dimensioner:
1. Vision och strategi – vad är visionen för omvårdnadsledd innovation och hur ska vi fullfölja den?
2. Ledning och styrning – hur ska en effektiv styrning av omvårdnadsledd innovation organiseras?
3. Innovationsprocessen – hur ska idéer samlas in, utvärderas och implementeras till färdiga lösningar?
4. Medarbetare och kompetens – hur ska livslångt lärande, utveckling, kultur och engagemang åstadkommas?
5. Extern samverkan – hur ska samverkan med externa aktörer struktureras?
6. System och teknologi – vilka digitala verktyg och kompetens behövs för att stödja arbetet?

Genom att utgå från dimensionerna i ramverket kommer projektet utbilda sjuksköterskor och undersköterskor inom innovation och på så vis möjliggöra att omvårdnadspersonalen kan delta i samt leda innovationsprocesser i högre grad. Om undersköterskor och sjuksköterskor får större inflytande över utvecklingen i vården kan det leda till att två starkt kvinnodominerade yrkesgrupper stärks på arbetsmarknaden, förbättrat välmående och att sjukhusets resultat förbättras. Projektet kommer även att mobilisera och involvera andra professioner och funktioner från Karolinska Universitetssjukhuset, samt olika typer av externa aktörer, för att etablera strukturer och processer för intern och extern samverkan kring innovation. På så vis skapas också ett mer effektivt samspel mellan vården, näringsliv, akademin och patienterna och den kunskap och kapacitet som finns i regionen kan nyttjas på bästa sätt och bidra till en hållbar utveckling av hälso- och sjukvården och en starkare life science-sektor.

Projektet ägs av Tema ARM på Karolinska Universitetssjukhuset som har en omvårdnadsorganisation bestående av drygt 1000 omvårdnadschefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Hela sjukhuset har över 8000 sjuksköterskor och undersköterskor. Projektet ämnar nå 500 deltagare inom Tema ARM och 2000 deltagare inom andra Teman och Funktioner på Karolinska Universitetssjukhuset. Resultat från projektet kommer att kommuniceras och spridas till andra sjukhus och regioner genom en aktivitetsportfölj för hur man uppnår omvårdnadsledd innovation.