23-077-S03 - Conecto+

Diarienummer:
23-077-S03
Namn:
Conecto+
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-06-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220002162
Projektägare:
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA SÖDERTÖRN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
13681
Stödmottagare ort:
HANINGE
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2500
Insats av strategisk betydelse:
Nej

På svensk arbetsmarknad har vi ojämlika möjligheter att få och behålla ett arbete. Problemet kvarstår oavsett konjunktur och lämnar stora grupper utanför arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingsprojektet ska verka för kunskapshöjande insatser för personer som har en stabil ställning på arbetsmarknaden. Förväntan är att de kompetenshöjande aktiviteterna långsiktigt ska öka chanserna för att medborgare som har en instabil ställning på arbetsmarknaden får ett stärkt stöd och möjligheter till arbete och egen försörjning.

Stockholms län står inför svåra utmaningar med att klara kompetensförsörjningen. Det finns ett stort behov av att ta tillvara alla invånares förmågor och att skapa möjlighet till ökat tillträde till arbetsmarknaden. Grupper som har det svårare att få och behålla en långsiktig anställning, som utomeuropeiskt födda personer (särskilt utomeuropeiskt födda kvinnor), personer med kort utbildning, personer med bristande kunskaper i svenska och personer med ohälsa eller funktionsvariation inkluderas inte på arbetsmarknaden i tillräckligt hög utsträckning.

Med projektet vill vi bidra till målen i RUFS 2050 om att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och minska de socioekonomiska skillnaderna inom Stockholms län.

Det finns behov av kunskapssatsningar för anställda inom offentlig sektor för att bidra till ovan nämnda gruppers inträde på arbetsmarknaden. En del i detta arbete handlar om att arbeta för att ändra attityder och förhållningssätt för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden, främja social inkludering och motverka utanförskap. Det finns också behov av kunskapshöjande aktiviteter om välfungerande metoder och arbetssätt som leder till arbetsmarknadsetablering.

Trots att det finns god kunskap om välfungerande metoder och arbetssätt tillämpas inte dessa i tillräckligt hög uträckning. Berörda organisationer uppger att de arbetar med kompetensutveckling, men utfallet för etablering på arbetsmarknaden är fortsatt ojämlikt. Projektet vill sprida kunskap om och stärka förmågan att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och arbetssätt som Supported Employment och Matchning från dag 1. Fokus för projektet kommer även ligga på att öka kunskapen om att hur vi kan samverka och att parallella insatser ger goda effekter.

Personer som har svårare att få och behålla en långsiktig anställning har behov av samordnat stöd från flera aktörer på sin väg mot arbete och studier. Kompetensutveckling görs dock sällan samordnat och i samverkan mellan berörda organisationer. Detta trots att det finns behov av en gemensam kunskapsbas för tillämpning av metoder och arbetssätt. De hinder som ofta har en individualiserad förklaringsmodell utgörs snarare av strukturella, systemrelaterade och organisatoriska trösklar. Aktörerna behöver i högre utsträckning samarbeta för att gemensamt möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser som leder till att personer med samordnade behov etablerar sig på arbetsmarknaden.

Projektet avser att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som stärker kompetensen hos yrkesverksamma hos samordningsförbundens medlemmar. Det handlar om medarbetare och chefer hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, ett tjugotal kommuner i Stockholms län samt Region Stockholm. Projektet vänder sig också till privata aktörer som arbetar på uppdrag av offentlig sektor och till olika aktörer från civilsamhället.

Genom en fortsatt länsgemensam kunskapssatsning vill samordningsförbunden bidra till att medarbetare ska få ökad kunskap och färdighet om metoder och arbetssätt som långsiktigt bidrar till att fler personer som har svårare att få och behålla en långsiktig anställning kan delta i arbetslivet och som främjar ett inkluderande och icke-diskriminerande arbetssätt. Målbilden är också att personer som deltagit i aktiviteterna upplever att de kan omsätta kunskapen i sitt dagliga arbete och att projektet stärker kunskapen om samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Projektet bygger vidare på den modell för spridning av kompetensutvecklingsaktiviteter som tidigare har tagits fram (i nuvarande Conecto). Modellen består av tre delar där utgångspunkten är att sprida generell kunskap genom digitala eller fysiska kunskapsseminarier, att bidra till fördjupad kompetensutveckling och processledning inom prioriterade temaområden samt att erbjuda handledning och praktiskt stöd att omsätta den nya kunskapen i praktiken. Projektet kommer att erbjuda forum som främjar det kollektiva lärandet samt stärka arbetet att mer tvärsektoriellt möta målgrupper som är i behov av ett samordnat stöd.

På organisationsnivå är ambitionen att vidareutveckla modellen för kollektivt och mellanorganisatoriskt lärande med syfte att öka den gemensamma handlingsförmågan och omsätta kompetensen i praktiken. Kompetensutvecklingsprojektet ska bidra till nya sätt att lösa strukturella utmaningar, lokalt, regionalt och nationellt inom det arbetsmarknadspolitiska området. Ambitionen är också att fortsätta samarbetet med forskare och att de forskningsresultat som tas fram kommuniceras till beslutsfattare, i syfte att bidra till policyförändringar.

Aktuella områden för kompetensutvecklingsaktiviteterna har stämts av i en behovsinventering hos deltagande aktörer och är följande:
• Metoder och arbetssätt med fokus på tidig arbetsmarknadsetablering och parallella insatser. Fokus på metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management samt utvecklade arbetssätt utifrån kunskap från Matchning från dag 1 och BIP.
• Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt metoder för deltagarinvolvering.
• Samverkan, helhets- och medborgarperspektiv.

Projektet bedrivs i nära samarbete med genomförandeprojektet Lumena. Syftet är att tillsammans åstadkomma ett större, länsgemensamt lärande om vilka metoder och arbetssätt som är verkningsfulla och hur de kan tillämpas i ordinarie verksamhet. Genom att hålla samman kompetensutvecklingsinsatser och genomförandeinsatser så får vi ett större genomslag i våra ambitioner.