23-076-S04 - Rätt kompetens för framtidens socialtjänst

Diarienummer:
23-076-S04
Namn:
Rätt kompetens för framtidens socialtjänst
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2025-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000142
Projektägare:
STOCKHOLMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Socialtjänsten i Sverige möter i nuläget flera olika utmaningar och omfattande omställningsprocesser.

Kompetensförsörjningen inom socialtjänsten är en utmaning som väntas växa till följd av demografiska förändringar, med allt fler äldre i behov av stöd och allt färre i arbetsför ålder. Hög arbetsbelastning med många administrativa arbetsuppgifter, utsatthet för hot, våld och otillåten påverkan utgör också stora utmaningar för socialtjänsten.

Socialtjänstens målgrupper och deras behov förändras ständigt och kräver en organisation som är beredd att ställa om för att möta individer och deras behov. Den pågående samhällsutvecklingen med gängkriminalitet, systemhotande brottslighet och desinformation påverkar också socialtjänsten i hög utsträckning.

Socialtjänsten står inför en omfattande omställning till följd av en ny socialtjänstlag, som planeras träda i kraft den 1 juli 2025. Den nya lagen kommer att innebära en stor omställning för hela socialtjänsten med ökat fokus på tillgänglighet, förebyggande perspektiv, kunskapsbaserade insatser och ökade möjligheter att ge insatser utan föregående biståndsbedömning och beslut.

Parallellt med detta pågår även en omställning till en god och nära vård som påverkar både regionernas verksamhet och delar av den kommunala verksamheten. Omställningen handlar om att vård, hälsa och omsorg ska ges närmare individen och med utgångspunkt i individens förutsättningar och behov utifrån dennes aktuella livssituation.

Den nya socialtjänstlagen och omställningen mot god och nära vård och omsorg är två viktiga verktyg för att klara av omställningen till framtidens socialtjänst, och till en hållbar socialtjänst för både medarbetare, chefer och för samhället i stort. För att dessa verktyg ska kunna komma till användning fullt ut behöver dock medarbetare och chefer inom socialtjänsten rustas med hjälp av kompetensutveckling, för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god kompetensförsörjning.

Eftersom behoven av kompetensutveckling är mycket omfattade och komplexa behöver de kartläggas och analyseras och en genomarbetad plan för kompetensutvecklingsinsatserna behöver tas fram innan de kan påbörjas. Det är syftet med den här förstudien.

Stockholms stad är initiativtagare till denna förstudie och projektet kommer att drivas av socialförvaltningen och äldreförvaltningen, i samverkan med de elva stadsdelsförvaltningarna, som har ansvar för huvuddelen av den verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten i staden.

Den nya socialtjänstlagen och omställningen till god och nära vård och omsorg innebär inte bara utmaningar för Stockholms stad utan alla kommuner i regionen står inför liknande utmaningar. För att redan i detta initiala skede få en förståelse för vilka utmaningar och behov som finns i de angränsande kommunerna i regionen planerar vi att genomföra tre sonderande workshops tillsammans med övriga kommuner i regionen, med Storsthlm som sammankallande samverkanspart.

Under förstudien kommer dialog även föras med de tre lärosäten i Stockholmsområdet som bedriver socionomutbildning – Stockholms Universitet, Södertörns högskola och Marie Cederschiölds Högskola. Målet är att samverka med dem bland annat kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) så att den efter hand utvecklas i takt med kompetensomställningen inom socialtjänsten.

De insatser som planeras inom förstudien är en viktig pusselbit i att nå målsättningen om att Stockholmsregionen ska vara en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region, vilket är en av målsättningarna i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

Eftersom förstudien har fokus på utveckling av socialtjänstens omställningsförmåga bidrar den även till flera mål inom Agenda 2030 - Mål 1 Ingen fattigdom, Mål 3 God hälsa och Välbefinnande, Mål 4 God utbildning för alla, Mål 5 Jämställdhet, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och Mål 10 Minskad ojämlikhet.