23-075-S06 - Lyssna in – en inkluderande arbetsmarknad

Diarienummer:
23-075-S06
Namn:
Lyssna in – en inkluderande arbetsmarknad
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696378459
Projektägare:
TalangAkademin Ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
75
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I RUFS 2050 kan man läsa att etableringen av nyanlända medför utmaningar på kort sikt för att nå en effektiv kompetensförsörjning, här nämns också ett antal faktorer som har särskild betydelse för förvärvsfrekvensen. Dessa faktorer är bland annat utbildningsnivå och möjligheter på den lokala arbetsmarknaden samt språkkunskaper och avsaknad av nätverk. De påpekar även att invånare med funktionsvariationer har en svagare anknytning till arbetsmarknaden. En lösning som presenteras är att regionala aktörer i samverkan med nationella och kommunala aktörer samt näringslivet tillsammans kan påverka förutsättningarna för att öka förvärvsfrekvensen. Det projekt som presenteras här går ut på just detta, att samverka för att uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter, tillgänglighet, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten, särskilt för en missgynnad grupp.

Diskriminering och bristande tillgänglighet skapar stora hinder för utrikesfödda personer med hörselrelaterade funktionsnedsättnigar på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär att människor fastnar i ett socialt utanförskap och fattigdom. Dessa personer har då inte möjlighet att försörja sig själva och sina familjer samt har större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Utöver att detta påverkar individen negativt är det en stor kostnad för samhället i form av mer resurser för att stötta dessa individer. En annan konsekvens av problemet är att arbetsmarknaden inte uppnår sin fulla potential. Eftersom det saknas kunskap om tillgängliggörande av arbetsplatser och inkludering av personer med olika typer av funktionsnedsättning utestängs personer som annars skulle kunna förvärvsarbeta och bidra på arbetsmarknaden. Enligt arbetsmiljölagen finns det krav på att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, men det är inte helt tydligt vad arbetsgivaren måste göra för att tillgodose detta krav. Det finns också krav på arbetsgivare att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder, men inte alla vet vad som krävs för att undanröja risk för diskriminering.

Målet med detta projekt är att möta problemet på individ-, samhällelig- samt organisatorisk nivå och på så sätt bidrar projektet till en hållbar positiv samhällsförändring med mer jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Genom att testa och implementera en målgruppsanpassad metod inom arbetsintegrering och samtidigt säkerställa att fler verksamheter har kunskap om hur man tillgängliggör arbetsplatsen för personer med hörselrelaterade funktionsnedsättningar bidrar projektet “Lyssna in – en inkluderande arbetsmarknad" till hållbar förändring med ökad tillgänglighet, jämlikhet och icke-diskriminering som följd. Resultaten kommer också att dokumenteras på ett sätt som underlättar spridning vilket medför att den positiva förändringen även kan nå ut på ett nationellt plan.