23-075-S02 - Stockholmskraften

Diarienummer:
23-075-S02
Namn:
Stockholmskraften
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002114
Projektägare:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Stödmottagare postnr:
11399
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
1000
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Det är mer än 9 000 personer inskrivna mer än 24 månader på Arbetsförmedlingen i Stockholms stad.

Återkommande eller långa perioder av arbetslöshet kan på individnivå ge långsiktigt negativa effekter. Långvarig frånvaro från arbetsmarknaden kan leda till att individen tappar färdigheter och kompetens och därmed förlorar ytterligare attraktivitet på arbetsmarknaden. Långvarig arbetslöshet har stor påverkan på ekonomiskt utsatthet som i sin tur ökar risken för social exkludering. Ökad ohälsa och framför allt effekter på den psykiska ohälsan är andra konsekvenser. De finns även studier som visar på att långvarig arbetslöshet kan ge effekter på arbetsmarknadsetableringen för barn till arbetslösa.

Genomförd problemanalys visar att det bland de som har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ofta finns en komplex problematik med många samvarierande faktorer. Det kan handla om kort utbildningsnivå, låga kunskaper i svenska, funktionsnedsättningar, sjukdom och otillräckliga vårdkontakter alternativt outredd ohälsa eller diagnoser. Dold problematik så som våld i nära relationer, trauman eller missbruk liksom en besvärlig familjesituation eller boendesituation är vanligt förekommande faktorer som påverkar arbetsförutsättningarna. Motivationen och tilltron till den egna förmågan och till jobbmöjligheter påverkas starkt av långvarig arbetslöshet.

På organisatorisk nivå är en identifierad orsak till problematiken otillräcklig samordning av stödet kring individer med långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. Den operativa samverkan kring individen brister mellan Arbetsförmedlingen, Jobbtorg Stockholm, stadsdelsförvaltningarnas försörjningsstödsenheter. De gemensamma resurserna och utbudet av insatser är omfattande men i vissa delar saknas den samlade kunskapen och samordningen av stödet kring individen. Problematiken omfattar även otillräcklig samordning och kunskap om stöd och insatser hos andra aktörer så som hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

En utmaning för individer med många myndighetskontakter är att såväl kartläggning som planering inte samordnas. Den samlade kunskapen om individens behov och förutsättningar kommer inte alla aktörer till del och tas därmed inte omhand i insatsplaneringen. Bristen på samordning innebär även att det samlade utbudet av insatser inte kommer alla till del.
För att ge ett kvalitativt och effektivt anpassat individinriktat stöd och möta de organisatoriska utmaningarna utifrån problembeskrivningen ovan kommer Arbetsförmedlingen och Stockholms stad tillsammans med övriga aktörer i projektet att pröva och utveckla en modell för operativ samverkan kring individen med parallella och samordnade insatser. Genom multikompetenta team ska en struktur för samordnat stöd och parallella insatser stärka stödet till den arbetssökande utifrån dennes individuella förutsättningar. Arbetssättet syftar till att stärka stödet till långtidsarbetslösa genom att tillgängliggöra det samlade stöd som aktörerna erbjuder och aktörernas samlade kompetens. Strukturella faktorer så som olika regelverk, komplex organisation och arbetsmarknadens funktionssätt ligger utanför projektets påverkan, däremot är det viktiga förutsättningar för projektet att förhålla sig till och anpassa arbetssätt utifrån. Projektet ska särskilt ta hänsyn och finna en modell för samverkan utifrån stadens komplexa organisatoriska förutsättningar.