23-073-S10 - HISSen (Helsingborg Integration SysselSättning)

Diarienummer:
23-073-S10
Namn:
HISSen (Helsingborg Integration SysselSättning)
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2027-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
8024781406
Projektägare:
STIFTELSEN TILLVÄXT HELSINGBORG
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Problemformulering

Helsingborg och dess omgivningar står, precis som många andra delar av Skåne, inför en utmanande situation med avseende på arbetslöshet, särskilt bland utrikesfödda. Med en arbetslöshetsnivå på 10,1% i Helsingborg, jämfört med Skånes 8,5% och rikets 6,5%, och en än mer påtaglig siffra på 20,3% bland utrikesfödda, avspeglar detta djupgående strukturella hinder och begränsade arbetsmöjligheter. Speciellt utmärkande är den höga andelen långtidsarbetslösa, ca 28%, samt en överrepresentation av utrikesfödda kvinnor i arbetslöshetsstatistiken, vilket pekar på skriande behov av riktade åtgärder.

Orsakerna till denna situation är mångfacetterade, målgrupens bristande nätverk och förståelse för den svenska arbetsmarknaden, begränsade möjligheter till yrkesinriktad nätverksbyggnad på grund av segregation och utanförskap, samt arbetsgivares tveksamhet till att anställa personer som avviker från deras befintliga personalstruktur. Dessutom bidrar bristande anpassningar för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar till problematiken.

Konsekvenserna av detta problem sträcker sig från individuella aspekter såsom psykisk ohälsa, ekonomisk instabilitet, och självförtroendeförlust, till bredare samhällseffekter som hinder för integration och jämställdhet, kompetensutarmning, och ökade samhällskostnader. Projektet syftar till att direkt adressera dessa utmaningar genom skräddarsydda stödinsatser och samarbete med arbetsgivare för att skapa mer inkluderande arbetsplatser och effektivare vägar till arbete för målgruppen.

Projektmål

Vårt projekt syftar till att adressera arbetslösheten i Helsingborg med omnejd genom konkreta, mätbara mål. Vi planerar att engagera 120 arbetslösa individer, med lika representation av kvinnor och män, i projektets aktiviteter. Våra ambitioner inkluderar att säkerställa att minst 25% erhåller anställning, 40% påbörjar praktisk arbetslivsträning, och 20% påbörjar studier. För att tackla de underliggande orsakerna till arbetslöshet, siktar vi på att 95% av deltagarna utvidgar sina professionella nätverk, 90% förbättrar sin arbetsmarknadskompetens, och ytterligare 90% får ökad förståelse för det svenska samhället och arbetsmarknaden. Ett starkt fokus läggs även på att öka deltagarnas drivkraft och självförtroende. Vi kommer att ge särskilt stöd för att övervinna diskrimineringshinder och arrangera årliga konferenser för att sprida projektets lärdomar och främja systemförändringar, med fokus på jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering. Genom dessa insatser strävar vi efter att göra en bestående positiv inverkan på både individers liv och den lokala arbetsmarknaden.

Metoder och tillvägagångssätt

Detta ska uppnås genom ett 12-veckors samskapat program, utvecklat i samverkan mellan Stiftelsen Tillväxt Helsingborg (TH), Ideella föreningen Forza of Sweden (Forza) och Arbetsmarknadsenheten i Helsingborg (AMF), med fokus på individanpassade utvecklingsvägar. Programmet ska genomföras två gånger per år, en gång på våren och en på hösten under tre år. Genom att kombinera TH:s nätverk med 400 arbetsgivare runt Helsingborg och förståelse av arbetsmarknaden med Forzas expertis inom självledarskap, erbjuder vi en holistisk lösning som främjar självledarskap, arbetsmarknadskunskap och praktisk arbetslivsträning.

Programmet är uppdelat i tre moduler: Självledarskap och Soft Skills, Aktiv jobbcoaching och Aktiv matchning. Dessa moduler är designade för att adressera deltagarnas behov, bygga deras mjuka färdigheter och stärka deras självförtroende och självkännedom samtidigt som de utvecklar sina nätverk och bygger förståelse för samhället, arbetsmarknaden och jobbsökningsprocessen. Genom THs nätverk av 400 företag kommer sedan deltagare som är redo att matchas med potentiella arbetsgivare både under och efter 12-veckors programmet.

Programmet och dess rekryteringsprocessen ska vara inkluderande, icke-diskriminerande enligt samtliga diskrimineringsgrunder och tillgänglighetsanpassar för att säkerställa tillgänglighet för alla. Deltagarna, som träffas 3-4 dagar i veckan med 1-2 dagars självständigt arbete, genomgår praktiska aktiviteter och workshops som förbereder dem för arbetsmarknaden, främjar nätverksbyggande och personlig utveckling.

En nyckelfaktor är samarbetet med lokala aktörer som WOW, Greenfood Group och Helsingborgs IF, vilket berikar projektet och dess styrgrupp med olika perspektiv. Vi genomför även en årlig konferens för att dela lärdomar och främja systemförändringar med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Genom detta tillvägagångssätt lägger vi grunden för en mer inkluderande och hållbar framtid på arbetsmarknaden, där varje deltagares unika behov och drömmar står i centrum för deras utvecklingsresa.