23-073-S06 - Mosaik

Diarienummer:
23-073-S06
Namn:
Mosaik
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2027-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000829
Projektägare:
KARLSKRONA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
37183
Stödmottagare ort:
KARLSKRONA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
135
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Personer med samsjuklighet är personer med både en psykisk ohälsa och en beroendeproblematik. I regeringens samsjuklighetsutredning från 2023 förstärks bilden på svårigheten att ge rätt stöd till målgruppen. Bristande samhandling mellan myndigheter och inom myndigheter och bristande kunskap om varandras verksamheter pekas på som några av orsakerna som försvårar en sammanhängande vård- och omsorgskedja. Många personer med samsjuklighet hamnar i ett livslångt utanförskap där skam och självstigma blir stora hinder till att söka stöd.

I Karlskrona kommun ser vi att vi idag saknar en sammanhängande stödprocess för personer med samsjuklighet. Vilket gör det svårare för målgruppen att hitta vägen från utanförskap till en meningsfull vardag och ett självständigt liv. Vi saknar även ett anpassat och förstärkt mellansteg mellan sysslolös och ett stadigvarande deltagande i någon av våra ordinarie sysselsättningar, eller studier och arbete. Den förstärkta verksamheten skall utgå ifrån vår gemenskapslokal och bostad först och ge deltagarna i projektet ett individanpassat stöd för att kartlägga styrkor, behov och önskemål, erhålla kamratstöd, stödsamtal och få träning i sociala färdigheter. Hela processen skall byggas fram genom att använda tjänstedesign/användardriven innovation som metod. Vilket innebär att deltagarna bygger sin egen stödprocess och utformar sin egen sysselsättning. Vi använder case management som arbetssätt/metod för att ge stöd, följa, följa upp och säkerställa att deltagarna får adekvat stöd genom hela sin utvecklingsprocess.

Det övergripande målet med projektet är att genom att använda sig av tjänstedesign/användardriven innovation arbeta fram en stödprocess och utforma innehållet med individen i centrum. Som ger personer med samsjuklighet ökade möjligheter och förutsättningar att få ett självständigt och meningsfullt liv i Karlskrona kommun.