23-073-S05 - BRON

Diarienummer:
23-073-S05
Namn:
BRON
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000894
Projektägare:
BROMÖLLA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
29521
Stödmottagare ort:
BROMÖLLA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Bromölla är en liten kommun som ligger strategiskt mitt emellan de två sydligaste regionerna i Sverige. Kommunen har ett inarbetat samarbete med de sex grannkommunerna i Skåne: Skåne Nordost. Kommunen samarbetar också med sina grannar i Blekinge: framförallt Sölvesborg och Olofström. Samarbetet med våra Blekingska grannar kommer att fördjupas i projektet och ambitionen är att det kommer att fortleva efter det att projektet är slut.

Tanken på att överbrygga avstånd – mentala, upplevda, språkliga och kulturella är ryggraden i projektet BRON. Inför projektstart har vi därför träffat både våra målgrupper och representanter från näringslivet för att få deras inspel, upplevelser och behov. Liksom en bro inte bara går åt ett håll kommer detta projekt att arbeta med att alla blir vinnare. Både målgruppen och näringslivet. Förutom dessa möten har vi gjort en LFA-analys och omvärldsanalyser samt haft möten med olika samverkansgrupper. Våra möten och arbete har identifierat tre problemområden. Det är: hög ungdomsarbetslöshet (näst högst i Skåne), långtidsarbetslöshet samt en arbetskraftsbrist/ matchningsproblematik.

Projektet "BRON" ska bidra till målgruppernas stegförflyttning närmre arbete eller studier samt utveckla samverkan kring våra målgrupper.

Våra målgrupper är:

1) Ungdomar mellan 16 – 24 år som varken arbetar eller studerar och/eller är anmälda som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

2) Arbetslösa/Långtidsarbetslösa, individer som uppbär ekonomiskt bistånd och/eller är inskrivna vid Arbetsförmedlingen i minst 12 månader utan arbete och som inte är aktuella för rustande och matchande insatser hos AF:s fristående aktörer.

Projektet kommer att ha 100 deltagare under 3 år. I vårt coachande arbete med deltagarna kommer vi att arbeta med 7TJUGO. Vi kommer att arbeta med parallella, individuellt anpassade insatser inom fyra huvudgrupper; Jobbfokuserad insats, Kompetenshöjande insats, Social insats och Hälsorelaterad insats där deltagaren sedan mäter/mäts i sin progression mot arbetsmarknaden utifrån BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt). För att stärka deltagarna och synliggöra deras kompetens och förflyttning närmre arbetsmarknaden kommer vi att använda oss av kompetensvalidering enligt OCN-metoden. Det är en metod för validering av formella och icke-formella kompetenser. Om dessa insatser är framgångsrika kommer de att implementeras i kommunen och sedan kommer vi att arbeta med att sprida information om dem till andra kommuner. Idag arbetar vi nästan enbart med att matcha deltagare till de egna arbetsuppgifterna som finns i verksamheten på Arbetsmarknadsenheten. Därför skulle “BRON" bli en rejäl förstärkning till den tidigare verksamheten för Arbetsmarknadsenheten i Bromölla och främst till de arbetssökande i kommunen. Projektet kommer möjliggöra insatser och arbete med metoder som vi annars inte har möjlighet att utföra inom ordinarie verksamhet och budget.

BRON, ett vinna-vinna koncept. Projektet ökar individens förutsättningar att komma närmare arbete eller studier samtidigt som det inkluderar attitydpåverkande insatser och stöd till arbetsgivare som möjliggör för individer att delta i arbetslivet oavsett förutsättningar.