23-073-S03 - Utväg II

Diarienummer:
23-073-S03
Namn:
Utväg II
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
120
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet vill uppmärksamma två marginaliserade målgrupper som var för sig lever under mycket begränsade livsvillkor och som på olika vis, på grund av deras status som förövare respektive brottsoffer är aktuella inom den allmänna och politiska debatten. Den ena målgruppen är gängkriminella som av olika skäl har valt att bryta med den kriminella livsstilen och är i behov av skydd på grund av en bekräftat hotbild. Den andra gruppen är personer som blivit utsatta för våld i nära relation. Denna målgrupp är i motsats till avhoppare brottsoffer. Projektet kommer att arbeta med de individer inom dessa grupper som på grund av hot tvingats lämna sin hemkommun. Idag hamnar dessa grupper ofta utanför arbetsmarknadsinriktade insatser. Att få en egen inkomst och sysselsättning är avgörande för dessa individers inkludering i samhället.

Som det ser ut idag erbjuds en individ som placeras i en annan kommun stöd hos en privat leverantör som tillhandahåller boende, stöd, behandling och praktiskt stöd i placeringskommunen. Dock saknas det i många fall ett arbetsmarknadsfokus i stödet kring individen. Individer som är placerade i andra kommuner är fortsatt skrivna i Malmö vilket påverkar möjligheterna till stöd i den nya kommunen. Arbetsmarknadsfokus handlar inte enbart om arbete och studier för egen försörjning. Kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden kan skapa positiva framtidsbilder som stärker motivationen att avhålla sig från kriminalitet och negativ livsstil. Det skapar även hopp om ett nytt liv för de som tvingats byta bostadsort på grund av våld i nära relationer. Sysselsättning är ett sätt att komma in i samhället på nytt, skapa egenmakt och bryta isolering.

Syftet med projektet är att avhoppare och VINR gruppen ska ges förutsättningar att ta makten över sina egna liv, etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Målgruppen som utsatts för våld i nära relationer är företrädesvis kvinnor, fåtal yngre män, med eller utan barn, i åldern 18 år och uppåt. Våld i nära relationer omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, eller hot om våld och kan förekomma i alla former av nära relationer. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och orsakar stort lidande för både inblandade och närstående. Målgruppen kan komma från alla samhällsgrupper, ha varierande etniskt ursprung, ha psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Det finns inte en specifik grupp som utsätts för våld i nära relationer.

Målgruppen avhoppare är personer från 18 år och uppåt med ett betydande straffregister och som varit aktiva och ofta drivande i utvecklingen av den grova våldsbrottsligheten i Malmö. Målgruppen består företrädesvis av unga vuxna män men det kan förekomma kvinnor även om detta är väldigt ovanligt. Samtliga inom målgruppen har en allvarlig hotbild mot sig och riskerar liv och hälsa och har därför ett skyddsbehov. Avhoppare är oftast unga vuxna män som har levt ett aktivt kriminellt gängliv men som vill lämna den kriminella kontexten. Målgruppen har generellt en väldigt svag förankring till det konventionella samhället. De har oftast en svag skolbakgrund till följd av koncentrationssvårigheter och affektiva/aggressiva problem. Därtill framkommer någon form av beroendeproblematik hos målgruppen. Det är inte ovanligt att de kommer från dysfunktionella hemförhållanden och att det sociala nätverket består mestadels eller endast av kriminella vänner.

Förväntat resultat för projektet är att 60 avhoppare från kriminell verksamhet och 60 individer som utsatts för våld i nära relation som samtliga lever på ny ort får ta del av digital vägledning. 60 av projektets 120 deltagare tar sig vidare till arbete eller studier. Övriga deltagare ska uppleva att de gjort en stegförflyttning. Målet är att av de som går ut i arbete eller studier är 50% män och 50% kvinnor.

Projektet ska bidra till att underlätta målgruppens etablering på arbetsmarknaden och deltagande i utbildning genom vägledning och stöd. Individerna ska efter projekt uppleva att deras egenmakt har ökat. De ska även ha brutit sin isolering och uppleva en ökad social inkludering. Genom att nå en målgrupp som idag inte nås av vägledande insatser får fler ta del av vägledning vilket på sikt gör att såväl arbetslöshet som utanförskap minskas. Forskning visar att ju längre en individ befinner sig i utanförskap desto svårare blir det att bryta det. För att nå dessa resultat och effekter behöver projektet arbeta aktivt med att ta fram metoder som fungerar för den heterogena målgruppen samt skapa samverkan med övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.