23-073-S02 - STEGA

Diarienummer:
23-073-S02
Namn:
STEGA
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001140
Projektägare:
LANDSKRONA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
26180
Stödmottagare ort:
LANDSKRONA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
90
Insats av strategisk betydelse:
Nej

De individer vi möter i våra verksamheter inom Individ och familjeförvaltningen idag står allt längre ifrån arbetsmarknaden och har ofta en sammansatt problematik. Det är inte ovanligt att de har funnits i stadens olika verksamheter under en längre tid och att flera av samhällets aktörer (kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne) är påkopplade utan den andres vetskap. Detta leder till att individer inte har en klar planering för sin väg mot arbetsmarknaden, delvis för att det inte är helt utrett vem som är den verkliga huvudmannen (organisationen), som aktivt ska arbeta med individen.

Målet med projekt STEGA, är att deltagarna med hjälp av ökad sysselsättningsgrad ska komma till utbildning, arbete eller göra stegförflyttningar mot egen försörjning. För att nå ett mer självständigt liv av egen försörjning kommer projektet att öppna för koordinerade (parallella) insatser från flera myndigheter, vilket ska medföra att individerna får rätt stöd från rätt huvudman.
Projektets framtagna arbetssätt grundar sig i verksamhetens tidigare arbete med målgruppen samt resultatet från den danska forskningsstudien BIP (BESKÆFTIGELSES INDIKATOR PROJEKTET) som visar på vilka indikatorer som leder till ökad jobbchans. Vilka typer av insatser som gör detsamma samt vikten av handläggarens tilltro till att individen kan få ett arbete och det avgörande i att deltagarna får behålla en och samma handläggare genom hela sin process mot arbetsmarknaden.
Deltagarna kommer inom ramen för projektet att succesivt arbeta sig upp till en heltidssysselsättning och det kommer att vara hälso- och arbetsmarknadsfokus som genomsyrar hela insatsen och de moduler som deltagarna kommer att ta del av.

Huvudfokus på projektets aktiviteter kommer att vara:
• Hälsa
• Digital utveckling
• Arbetsmarknadsfrågor
• Praktik eller arbetsträning

Projektets arbetssätt kommer att bestå av såväl praktiska som teoretiska inslag där minst en av dagens aktiviteter har ett hälsofokus. Övriga fokusområden under projekttiden kommer att vara digitalisering, för att öka deltagarnas digitala mognad, arbetsmarknad för att öka upp deras arbetsmarknadskunskap och förståelse för sin egen framtida roll på arbetsmarknaden. Deltagarna kommer att ta del av enskilda samtal med coacherna för motivationshöjande insatser, kartläggning samt formulering och uppföljning av individuella mål och delmål. Projektet kommer även att erbjuda deltagarna möjlighet till praktisk arbetsprövning/träning, antingen internt via kommunens insatser eller via Arbetsförmedlingen.
Projektets arbetssätt delas upp i tre faser där den första fasen mer handlar om att skapa struktur och ramar för deltagandet samt sätta en vana av att vara i daglig aktivitet. Fas 2 syftar till att nå en heltidssysselsättning samt fördjupad kunskap inom såväl hälsa, arbetsmarknad och digitalisering. I den tredje och avslutande fasen förväntar vi oss att deltagarna deltar till 100% och där ska deltagarna ha praktik inom valt branschområde, på heltid eller i kombination med workshops inom projektet.
Projektet kommer att arbeta med samverkans och nätverksinsatser under hela projekttiden. Representanter från projektet kommer bland annat att deltaga på Reko-nätverket tillsammans med representanter från Individ och familjeförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.
Förutom arbetet med deltagarna kommer projektarbetet bestå av administration, uppföljning av måluppfyllelse, informationsspridning och kommunikation, samverkansaktiviteter samt genomförande av såväl projektgruppsmöte som styrgruppsmöten och löpande dialog med ESF-rådet.

Projektet ska uppnå följande mål:
• Projektet ska arbeta med 90 deltagare under projekttiden varav 54 kvinnor (60%) och 36 män (40%)
• 80% (72 deltagare) av deltagarna genomför FAS 1 och går över i FAS 2 - Varav 43 kvinnor och 29 män
• 80 % (58 personer) genomför FAS 2 och går över i FAS 3 - Varav 35 kvinnor och 23 män
• Samtliga deltagare som går över i FAS 3 står som aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen - 58 personer varav 35 kvinnor och 23 män
• 25 % (15 personer) som går över i FAS 3 går vidare till studier eller anställning - Varav 11 kvinnor och 6 män
• Samtliga deltagare (90 individer varav 54 kvinnor och 36 män) genomför regelbundna skattningar avseende stegförflyttning
• Det ska tas fram minst en mötesstruktur för samverkan kring målgruppen. Säkerställa att det finns en struktur kring samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsenheter och handläggare inom AF som arbetar med målgruppen.
• Det ska genomföras minst två möten under projekttiden där myndigheternas uppdrag och möjligheter till stöd beskrivs.