23-071-S03 - TalentFlow

Diarienummer:
23-071-S03
Namn:
TalentFlow
Startdatum:
2024-08-19
Slutdatum:
2026-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021002346
Projektägare:
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20515
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
201
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Så väl arbetslivet som samhället har förändrats och fortsätter förändras i en snabb takt. De senaste åren har präglats av pandemi, krig och ekonomisk kris samtidigt som allt fler delar av samhället digitaliseras. Det ställer nya krav på de anställda att utveckla sina kompetenser kontinuerligt samtidigt som det ställer krav på arbetsgivare att hitta sätt för att behålla och utveckla kompetens hos sina medarbetare. Förutsättningarna för ett livslångt lärande är en viktig faktor för att anpassa sig till en föränderlig värld, både för individer och för arbetsgivare.
Länsstyrelsen Skåne och dess anställda står liksom andra arbetsgivare inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det handlar om att rusta medarbetare för den framtida arbetsmarknaden samtidigt som Länsstyrelsen Skåne måste arbeta aktivt med att skapa en kompetensförsörjningsplan framåt för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som krävs för att upprätthålla verksamheten.
En möjlighet att arbeta för att säkra de framtida kompensförsörjningsbehoven samt öka möjligheten att behålla kompetens inom organisationen är att arbeta med personallån. Länsstyrelsen Skåne vill arbeta med detta inom projektet. Att säkra kompetens och öka den interna rörligheten är en effektiv strategi i arbetet med att minska oönskad personalomsättning och skapa en stabil och välmående verksamhet. Personallån handlar om att medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas inom organisationen genom att ta på sig nya roller, ansvarsområden eller projekt. Med en god intern rörlighet kan verksamheten både behålla och dra nytta av befintlig kompetens, samtidigt som de anställda erbjuds utvecklingsmöjligheter och kan bredda sin erfarenhetsbas. Dessutom kan personallån bidra till en bättre förståelse och ett ökat samarbete mellan olika delar av organisationen, vilket kan förbättra effektiviteten och produktiviteten.
Utöver personallån har Länsstyrelsen Skåne analyserat vilka kompensutvecklingsbehov medarbetarna har för att de ska kunna möta den framtida arbetsmarknaden.
Målet med projektet på individnivå är att medarbetare ska utveckla ny och relevant kompetens för att kunna möta de förändringar som arbetsmarknaden står inför. Men även att bygga upp en kompetens som gör att medarbetaren utvecklas i sina arbetsuppgifter och känner sig trygg i sina framtida utmaningar. På sikt kan det göra individerna mer benägna att även våga prova att arbeta på andra myndigheter genom personallån.
På organisationsnivå är målet att ta fram strukturer för att kunna arbeta med personallån men även att arbeta med framtida kompetensförsörjningsbehov samt stärka förutsättningarna för hållbar kompetensförsörjning. Personallån kan leda till att verksamheten inte bara drar nytta av den befintliga kompetensen, utan även får möjlighet att behålla kvalificerad personal långsiktigt.