23-071-S02 - Kompetensutvecklingsprojekt Medledare

Diarienummer:
23-071-S02
Namn:
Kompetensutvecklingsprojekt Medledare
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001124
Projektägare:
MALMÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
20580
Stödmottagare ort:
MALMÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
100
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I arbetsmarknads- och socialförvaltningen är 80,9% kvinnor av de cirka 2500 tillsvidareanställda medarbetarna. Medelåldern är 43 år. Personalomsättningen och framför allt sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för män över tid.

I takt med att det råder stor brist på flera yrkeskategorier öppnas marknaden för att byta arbetsplats upp. En satsning på kompetensutveckling av befintliga medarbetare med längre yrkeserfarenhet skulle därför bidra till att stärka denna grupps ställning på arbetsmarknaden, men också öka möjligheten för individer med erfarenhet att förlänga arbetslivet. Samtidigt innebär tillgång till kompetensutveckling fler möjligheter till karriärvägar och en ökad attraktivitet i yrket. Att investera i kompetensutveckling för kvinnor och män är avgörande för att främja livslångt lärande för individer och långsiktig kompetensförsörjning för arbetsplatser. Det möjliggör anpassning till en föränderlig arbetsmarknad och nya behov. Med detta projekt kan Malmö stad främja en god arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv och samtidigt tillhandahålla rätt kompetens för att möta Malmöbornas behov.

Projektet fokuserar på individuell kompetensutveckling hos befintliga medarbetare. Utgångspunkten kommer vara förvaltningens uppdragsbeskrivning för medarbetare. Uppdragsbeskrivningen är en del av ett sammanhang där mål, medarbetarsamtal, lönesamtal och kompetensutveckling tillsammans med uppdrag verkar för förbättringar i verksamheten genom kunskap, kompetens och verksamhetsutveckling. Tydliga uppdrag är även viktiga i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Kompetensutvecklingen kommer att ske i moduler som är nära förankrade med uppdragsbeskrivningen. Det innebär att medarbetare ges möjlighet att utvecklas inom det som förväntas. Chefer i berörda verksamheter kommer involveras både utifrån att få kontinuerlig information om var i modulerna arbetet befinner sig och för involvering i uppföljningar och utfall.
Programmets struktur ska uppmuntra ett varierat lärande som bygger på att möta olika inlärningsstilar och behov. Möjlighet för individuella moment kommer att finnas för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas. Medarbetarna kommer delas upp i undergrupper för utbildning, reflektionsgrupper och eventuella lär-par. Detta för att ge maximal effekt av utbildningen. En del av utbildningen kommer att ske digitalt där det kommer finnas möjlighet att gå tillbaka för att repetera, för att öka tillgängligheten för alla.

Projektet kommer innefatta en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för uppföljning och utvärdering. Det inkluderar både enkäter, intervjuer/ dialoger, analys av nyckeltal och av innehåll och dokument som finns inom projektet. Uppföljning sker utifrån de horisontella principerna för att säkerställa att projektets aktiviteter, information, kommunikation, utbildningsform och lokaler är tillgängliga samt att ingen deltagare diskrimineras från att delta. Projektets resultat kommer också löpande att följas upp i redovisningen till ESF-rådet där projektet även följer upp antalet kvinnor och män i projektet samt ålder på deltagare utifrån yrkeserfarenhetsperspektiv.

Resultaten av utvärderingen kommer också att användas för att stärka utvecklingsarbetet inom förvaltningen genom att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar som kan tillämpas på framtida projekt eller verksamheter. Det kommer även tas med in i befintliga nätverk inom staden för att sprida lärandet av projektet och tillvägagångssättet till fler. Malmö stads budgetskrivelse 2024 belyser under målområdet: En god organisation särskilt kompetensförsörjningen i välfärden som en nationell ödesfråga som kommer kräva omfattande insatser från såväl staten som landets regioner och kommuner. Här blir resultatet av projektet viktigt för spridning till stadens verksamheter, med målet att skapa lärande i strategisk kompetensförsörjning.