23-071-S01 - Kommunsamverkan för Morgondagens Kompetens

Diarienummer:
23-071-S01
Namn:
Kommunsamverkan för Morgondagens Kompetens
Startdatum:
2024-08-01
Slutdatum:
2026-07-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001199
Projektägare:
TRELLEBORGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
23183
Stödmottagare ort:
TRELLEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
640
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förutsättningarna för kommunanställda ändras snabbt i takt med en förändrad omvärld. Den tekniska och digitala utvecklingen går i en rasande fart, kraven ökar på grön omställning samtidigt som det finns andra förändringar som utifrån individens perspektiv innebär risk för förändrade arbetsvillkor eller förändrad sysselsättningsstatus. Dessutom har de senaste åren präglats av oväntade händelser i omvärlden i form av en global pandemi och en ökad risk för konflikt och krig som även de ställer krav på den kommunala verksamheten.

Att undersöka möjligheter för samarbeten över enhets-, förvaltnings- och kommungränser blir därför ett sätt att underlätta gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för den personal i kommunerna som bedöms ha störst behov. Trelleborgs kommun, i samverkan med Skurups och Vellinge kommun, genomför därför ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt för en del av de yrkesgrupper i kommunerna som analyser och erfarenheter visar har de största behoven av ökad kompetens.

Det handlar om lokalvårdare, ekonomi/köksbiträden, kockar, elevassistenter, medarbetare på fritidshem och förskolor, busschaufförer, vaktmästare samt ledare/chefer/specialister med koppling till ovanstående yrkesgrupper. Ett flertal av yrkesgrupperna utgör låglöneyrken och i många fall instegsjobb till andra tjänster i kommunen eller andra arbetsgivare.

Det övergripande målet med projektet är att ge relevant kompetensutveckling, och därmed stärkt ställning på arbetsmarknaden, för personal och yrkesgrupper i kommunerna som vanligen inte prioriteras i genomförande av kompetensutveckling och som i många fall inte har längre formell utbildning.

Projektet bygger på metoder som handlar om en hög grad av delaktighet från medarbetare och chefer och med öppenhet kring att personal lär på olika sätt. Projektet baseras därför på blandade lärmiljöer bl a med hänsyn till de behov av varierade lärformer som finns för eventuella medverkande med funktionsvariationer som innebär koncentrationssvårigheter och svårigheter att läsa och stava.

En grundläggande metod i projektet är också att kompetensutvecklingsinsatserna genomförs som en del av en pågående och långsiktig (verksamhets)utveckling. Tillgång till utbildningar för exempelvis en ökad förmåga att hantera digital teknik eller förstå vikten av minskat matsvinn behöver inte nödvändigtvis betyda att kunskaperna kommer till användning i det praktiska arbetet i kommunen.

Avgörande är chefers engagemang, ledningens aktiva intresse och att verksamhetsnyttan på den egna enheten är tydlig. När chefer och medarbetare går en utbildning tillsammans ökar dessutom förutsättningarna för att kunskaper ska komma till användning. En utgångspunkt för projektet är därför att kollegialt organiserat lärande tycks ge mer nytta, som lättare kan leva kvar i organisationen efter projekttiden.