23-070-S08 - Evolve

Diarienummer:
23-070-S08
Namn:
Evolve
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696020705
Projektägare:
Coompanion - Kooperativ Utveckling i Halland,
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
43241
Stödmottagare ort:
VARBERG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
250
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den moderna världen står inför utmaningar som klimathot, ekonomiska klyftor och odemokratisk utveckling, vilket kräver snabb omställning. Kulturella och kreativa branscher (KKB) anses vara viktiga för Sveriges framtid, då de genererar innovativa tjänster och stärker regionernas utveckling och attraktionskraft. EU har också identifierat KKB som central för hållbar omställning och ökad innovation. Genom tvärsektoriella samarbeten kan KKB bidra till social innovation, lokal- och regional utveckling, ökad tillväxt och förbättrade livsmiljöer.
Det finns dock utmaningar inom KKB, så som kompetensbrist och brist på nätverk och samverkansmöjligheter. Många inom branschen saknar kunskap om hållbarhet, innovation och hur kulturen kan bidra till samhällsutvecklingen. Det finns också strukturella hinder för individuell och professionell utveckling, särskilt för kvinnor och minoritetsgrupper. Samtidigt finns det stor potential inom branschen för ökad samverkan, innovation och hållbar tillväxt, men detta kräver förbättrad kompetens och bättre nätverk. Genom att adressera dessa utmaningar kan KKB spela en ännu större roll för samhällsutvecklingen och näringslivets framtid.
Projektets mål är att stärka yrkesverksamma inom kulturella och kreativa näringar genom att erbjuda efterfrågad kompetensutveckling och att bidra till en strukturell uppbyggnad som stärker målgruppens förmåga och förutsättningar för livslångt lärande.
De metoder vi kommer att använda är väl beprövade och beforskade metoder, som i sin utformning skiljer sig från traditionell “katederundervisning" och istället har utgångspunkt i att deltagarna själva tar en aktiv och medskapande roll i sin egen lärprocess.
Metodiken som kommer att användas i projektet bygger på KOLB:s lärcykel, som är en väl beprövad modell för individuellt och kollektivt erfarenhetsbaserat lärande. Kolbs teori bygger på lärande baserat på de fyra momenten konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt konceptualisering och aktivt experimenterande/prövning och därmed bildar modellen en process i fyra steg (en cykel) som genom aktivt deltagande kan omvandlas till effektivt lärande.