23-070-S05 - Kompetensutveckling inom avancerade terapier, ATMP

Diarienummer:
23-070-S05
Namn:
Kompetensutveckling inom avancerade terapier, ATMP
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5565477832
Projektägare:
Sahlgrenska Science Park AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
41390
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
568
Insats av strategisk betydelse:
Nej

"Kompetensutveckling inom avancerade terapier, ATMP" inom hälso- och sjukvården är ett kompetensutvecklingsprojekt som möjliggör stärkt kompetens hos en bredd av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, för att möta den omställning som de nya avancerade terapierna innebär.

Hälsa och life science är ett av Västra Götalands styrkeområden. Inom detta område pågår utveckling av en ny typ av läkemedel: avancerade terapier baserade på gen-, cell- och vävnadsprodukter (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP). ATMP har potential att bota tidigare obotbara sjukdomar och förväntas revolutionera hälso- och sjukvården.

Med denna utveckling står hälso- och sjukvården inför en revolutionerande omställning för en mängd yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, farmaceuter och koordinatorer i patientnära vårdarbete, biologer, biomedicinska analytiker, apotekare och farmaceuter inom labbverksamheterna samt personal i forskningsstödjande verksamheter.
För detta krävs utveckling av nya kompetenser på både individ- och organisationsnivå som i hög grad är unika för området.

Projektet utgår från en tvärsektoriell förstudie som tydliggjort kompetensbehoven och vilka insatser som behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom ATMP-området inom hälso- och sjukvård, näringsliv och akademi med fokus på Västsverige. Utifrån detta omfattar projektet aktiviteter på individ-, organisations- och strukturnivå som skapar förutsättningar för långsiktighet och implementering. Projektet är förankrat med deltagande arbetsplatser och aktörer.

För att kunna svara på identifierade behov inom detta nya kunskapsområde, kommer projektet att utveckla och genomföra kompetensutvecklande insatser för anställda inom hälso- och sjukvården. Projektets mål är att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 570 individer. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att ges till befintlig personal i en bredd av verksamheter som behöver utveckla de kompetenser som kommer vara centrala i framtidens hälso- och sjukvård genom den utveckling som sker med ATMP. För genomförande av kompetensutvecklingsinsatserna används en kombination av metoder, där huvudsaklig metod är kompetensutvecklingsinsatser i grupp (fysiskt och/eller digitalt) som dokumenteras för att också möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser genom självstudier av digitalt material. I båda fallen följs insatsen av implementering/spridning på egna arbetsplatsen.

På organisationsnivå innebär projektet att hälso- och sjukvården står redo för de förändringar som kommer att krävas vid breddinförandet av ATMP. Både män och kvinnor får möjlighet att stärka sin kompetens inom ett nytt område som skapar förutsättningar för rörlighet. ATMP är ännu inte ett etablerat kunskapsområde inom hälso- och sjukvården, och därmed heller inte knutet till en viss norm, vilket öppnar upp för nya möjligheter både ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Projektet möjliggör också på strukturnivå stärkta för att kontinuerligt arbeta vidare med relevant kompetensutveckling och det livslånga lärandet för både män och kvinnor inom ett centralt kompetensområde som kommer att vara avgörande för framtida tillväxt och utveckling.

Detta projekt är ett viktigt steg i att stödja det paradigmskifte som ATMP kommer innebära för hälso- och sjukvården. Genom att kraftsamla för förändringen och ge rätt förutsättningar för personalen genom kompetensutveckling har vi en unik chans för individen att utvecklas i linje med arbetsgivarens och marknadens krav på kompetens, att därigenom kunna ligga i framkant inom hälso- och sjukvården och tillgängliggöra dessa nya livsförändrande terapier för Västsveriges invånare.