23-070-S04 - AI i fokus - kompetensutveckling för folkhögskolor

Diarienummer:
23-070-S04
Namn:
AI i fokus - kompetensutveckling för folkhögskolor
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000131
Projektägare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
46280
Stödmottagare ort:
VÄNERSBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
517
Insats av strategisk betydelse:
Nej

I en tid av snabb digitalisering och ökad närvaro av AI står folkhögskolor och andra verksamheter inför en rad utmaningar. Personalen behöver navigera i denna nya verklighet för att fortsatt vara relevanta på arbetsmarknaden och stå väl rustade för framtida omställningar. För många små verksamheter har det visat sig vara svårt att erbjuda relevant kompetensutveckling i den takt som behövs. Detta kan skapa en klyfta i förståelsen och hanteringen av digitala möjligheter och påverka både medarbetarnas och studenternas framtid på arbetsmarknaden.

Medarbetare vid folkhögskolor är ofta ensamma i sin yrkesprofession och/ eller i sitt undervisningsämne. Denna isolering begränsar möjligheterna till kollegialt utbyte och professionell utveckling. För att bemöta denna problematik, syftar projektet till att etablera yrkesgemensamma lärgrupper som en plattform för reflektion och kunskapsdelning mellan de olika folkhögskolornas medarbetare. Dessa lärgrupper är avsedda att fungera som en resurs för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och därmed öka effekten av kompetensutvecklingen, minska arbetsrelaterad stress och förbättra den övergripande utbildningskvaliteten.

Genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande och samarbete bidrar projektet inte bara till den individuella medarbetarens personliga och yrkesmässiga utveckling, utan även till att stärka den kollektiva kompetensen inom folkhögskolesektorn. Detta kollegiala lärande förväntas resultera i ökade kunskaper och en mer hållbar arbetsmiljö, och därmed ge bättre förutsättningar för att stanna längre i yrket. Därtill lägger det grunden för en högre kvalitetsstandard i undervisningen och lärandeprocesserna vid folkhögskolorna.

Den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2021-2030 betonar vikten av att bryta digitala utanförskap och stärka medie- och informationskunnighet. En växande oro är självcensur i samhället, där AI spelar en tvetydig roll genom att skapa filterbubblor samtidigt som den erbjuder möjligheter till anpassad inlärning och stöd för pedagoger. Genom att integrera AI i utbildningen kan folkhögskolorna erbjuda en mer engagerande, inkluderande och jämlik undervisning anpassad till varje deltagares behov.

Konflikter som uppstår i klassrummet kräver att pedagoger och medarbetare engagerar sig i dialogen med de studerande. Det är avgörande att folkhögskolorna rustar både medarbetare och de studerande med kunskap och verktyg för att navigera i en digitaliserad värld, där medie- och informationskunnighet är nyckeln till att stärka demokratin och förmågan att granska information kritiskt.

Genom ett projekt som sträcker sig över två år ämnar vi erbjuda drygt 500 medarbetare inom olika yrkeskategorier på folkhögskolorna föreläsningar och workshops, både digitalt och fysiskt. Målet är att inspirera och rusta dem med kunskap och praktiska verktyg för att använda i klassrummet eller i arbetet. Detta ses som en investering både i individens framtid och samhället.