23-070-S03 - VU! Akademi 3.0

Diarienummer:
23-070-S03
Namn:
VU! Akademi 3.0
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
7696108971
Projektägare:
Vägen ut-Kooperativen Ekonomisk förening
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
41458
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
117
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Vägen ut kooperativen är arbetsintegrerande sociala företag, ASF som under 20 år har arbetat för att skapa arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men varför växer inte våra befintliga ASF i större utsträckning när vi vet att vår metod för arbetsintegration fungerar. Varför är våra ASF inte mer lönsamma när vi bidrar till en samhällsekonomisk vinst på 54 MSEK per år? Varför finns det inte stora sociala kooperativ i Sverige jämfört tex Italien, Tyskland som anställer många fler från målgruppen.

Tillsammans med våra samverkansparter: Coompanion Göteborgsregionen, Mikrofonden Sverige, externa konsulter och andra intressenter ska projektet:
• Med stöd av innovationsguiden utveckla Vägen ut! kooperativens social franchisekoncept inom område tillväxtstrategi, affärsutveckling, finansiering, digitalisering, effektmätning och organisationsutveckling. Kartläggning av best practice transnationellt kring utveckling av Vägen ut!s social franchisemodell i samverkan med Ensie, European Social Franchising Network, (ESFN) och andra intressenter.
• Utveckla och implementera ett socialt entreprenörskaps /affärsutvecklingsprogram för Vägen ut!s kooperativ /franchisetagare.
• Komplettera Vägen ut!s kooperativens nuvarande grundutbildningspaket för alla anställda med fler utbildningar inom digitalisering, service och bemötande, marknadsföring och kommunikation, medlemskap/ delägarskap och drift.

Målsättning: Projektet ska stärka (utveckla och expandera) befintliga ASF inom Vägen ut! kooperativen. Medarbetare har en hållbar anställning och har utvecklat den kapacitet och de förmågor som krävs för att driva företag/kooperativ och upplever ökad grad av egenmakt, delaktighet och möjlighet att påverka sin egen framtid. Kooperativen är lönsamma, hållbara, konkurrenskraftiga företag och stabila arbetsgivare som skapar möjlighet för fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att få arbetsträning och anställning i ASF.