23-070-S01 - New recruits

Diarienummer:
23-070-S01
Namn:
New recruits
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001355
Projektägare:
GÖTEBORGS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40482
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
560
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet ‘New Recruits’ bygger på ett identifierat kompetensbehov inom Göteborgs stads fyra socialförvaltningars avdelningar för Barn och unga. Problemet är en hög personalomsättning, många anställda som är nyutexaminerade och hög arbetsbelastning. Till det kommer även svårigheterna att hitta en fungerande struktur för introduktion, kompetensutveckling och mentorskap. Rätt kompetensutvecklingsinsats vid rätt tillfälle är en viktig förutsättning för att kunna utföra arbetet i praktiken.

Socialförvaltningarna är en traditionellt kvinnodominerad arbetsplats och vi ser ett behov av att arbeta mer med jämställdhetsintegrering. Det behöver göras tillsammans med universitetet då intaget till socionomutbildningarna speglar den kvantitativa fördelning som vi har i socialtjänsten. En annan viktig fråga är att arbeta mot all form av diskriminering vilket självfallet är en del av den lagstiftning som vi lyder under dock finns det alltid behov av att arbeta mer med frågan. I projektet kommer alla anställda i våra avdelningar att kunna delta vilket är en viktig förutsättning. Det är individernas kompetensbehov som kommer att styra vilka insatser i projektet som erbjuds.

För att korta vägarna in i yrket har vi tillsammans med Göteborgs universitet öppnat upp för att studenter som går socionomprogrammets sjunde och sista termin ska kunna söka tjänster i våra barn och unga avdelningar på 20%. Då har vi en möjlighet att ge dem utbildningar i programvaror, svåra samtal och andra specialkompetenser som kommer att behövas för att man ska kunna arbeta självständigt som socionom.

Projektet kommer främst att stärka individerna, vår organisation gällande hur vi strukturerar och organiserar kompetensutvecklingsinsatser och introduktion av nyanställda samt strukturellt kring samverkan mellan våra förvaltningar och med externa aktörer som Göteborgs regionens kommunalförbund (GR) och Göteborgs universitet (GU).