23-069-S02 - Fokus IM

Diarienummer:
23-069-S02
Namn:
Fokus IM
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2220000265
Projektägare:
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagare ort:
GÖTEBORG
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
505
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Fokus IM är inriktat på att stärka elever på introduktionsprogrammens möjligheter att fullfölja sina studier med en inkluderande ansats som tar hänsyn till elevernas varierande socioekonomiska situationer, kön, etniciteter och funktionsnedsättningar. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är stödsökande organisation och projektägare för Fokus IM.

Trots tidiga satsningar för att stödja elever under grundskoletiden, blir en betydande del elever obehöriga till gymnasiet. Detta är särskilt påtagligt i Västsverige där behörighetsnivån till gymnasiet i flera områden ligger under det nationella genomsnittet. Introduktionsprogrammen (IM) syftar till att ge dessa elever en väg in i gymnasieskolans nationella program eller arbetsmarknaden, men målgruppen för dessa program är heterogen och inkluderar allt från elever som bara saknar ett fåtal betyg till de som står långt ifrån att bli behöriga.

En stor utmaning som belysts av projektets aktörer är den problematiska skolfrånvaron för elever på IM, bristande motivation och framtidstro samt psykisk ohälsa. Likaså att andelen som står långt ifrån gymnasiebehörighet har ökat. Dessa förändrade elevbehov motiverar ett fokus på
på aktiviteter som ökar målgruppens närvaro, motivation, framtidstro och anställningsbarhet snarare än enbart uppnå behörighet till vidare studier. Detta för att undvika inlåsningseffekter där utbildning inte leder till faktiska förbättringar i elevernas livssituation.


För att uppnå en omfattande effekt och lokal förankring i projektets genomförande involverar Fokus IM 10 kommuner från hela Västra Götaland och de fyra kommunalförbunden. Dessa kommuner kommer att driva lokala delprojekt och genomföra aktiviteter för projektets deltagare – det vill säga för elever på introduktionsprogrammen.

• Alingsås, Göteborg, Kungsbacka och Partille (Göteborgsregionens kommunalförbund)
• Mark och Vårgårda (Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund)
• Skövde och Tidaholm (Skaraborgs kommunalförbund)
• Trollhättan och Vänersborg/Kunskapsförbundet Väst (Fyrbodals kommunalförbund)

Fokus IM kan kopplas till Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) för 2021-2030 och den tvärsektoriella kraftsamlingen fullföljda studier. Med tanke på att Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund ingår i kraftsamlingen och genomför gemensamma insatser inom ramen för de delregionala kunskapsnoderna är kommunalförbunden och VGR att betrakta som centrala samarbetsparter i projekt Fokus IM. GR kommer i rollen som projektägare ta ett stort ansvar för ett regionalt omhändertagande av projektets resultat och spridningen av den, samt verka för ett gränsöverskridande samarbete och utjämnande av regionala skillnader.

Det övergripande målet för Fokus IM är att fler elever på introduktionsprogrammen i de lokala delprojekten fullföljer sina studier än innan projekt Fokus IM. Det här målet adresserar den utmaning om att elevmålgrupperna på IM löper en större risk för studieavbrott än för dem på nationella program.

För att nå delmål 1 - elever som får insatser inom ett lokalt delprojekt ska göra framsteg i förhållande till det övergripande målet att fler elever fullföljer sina studier än innan projekt Fokus IM – kommer följande tänkbara aktiviteter att genomföras:

• Motiverande samtal (MI), som kan innefattas av att elevens mentor utgår från denna metodik i de fortlöpande individuella stödsamtalen.
• I vissa delprojekt kommer MI betyda att eleverna får lära sig olika verktyg för självledarskap för deras framtidstro och psykiska hälsa.
• Allmänbildande livskunskap i riktade tematiska lektioner eller inom ramen för en ny kurs för berörda elever. Det kommer handla om att öka deras delaktighet i samhället och inför vuxenlivet och innefattas av delar som vardagsekonomi, att flytta hemifrån, fysisk och psykisk hälsa, jämställdhet och möjligheter för samhällsengagemang.
• Temalektioner inom studieteknik och planering för ökad delaktighet och motivation.
• Deltagande i hälsostuga eller i liknande form, där eleverna utbildas i hälsofrämjande aktiviteter.
• Förstärkt vägledning som påvisar möjligheten för olika vägar framåt i livet.
• Eventuellt genomföra målgruppsanpassade besök under gymnasiemässor och liknande mötesplatser.
• Aktiviteter som ska stimulera ungas delaktighet och inflytande samt fånga upp deras egna röster om sin skol- och livssituation.

Ovanstående exempel på aktiviteter kommer följas upp individuellt sett till deltagarnas framsteg gällande ökad närvaro och motivation och framtidstro (indikatorer). Viktigt att poängtera är att dessa aktiviteter ska ses som ett nödvändigt komplement till de teoretiska studier – att läsa in de grundskoleämnen som det saknas behörighet i – som de deltagande eleverna i olika utsträckning kommer att bedriva parallellt.

Aktiviteter för delmål 2: Elever som genomfört aktiviteter inom studiespår arbetsliv eller studiespår yrkesintroduktion inom ett lokalt delprojekt ska ha ökat sin anställningsbarhet.

1. Studiespår arbetsliv: Här rör det sig framför allt om att genomföra nya förberedande studiespår med fokus på arbetslivet, där flertalet av nedanstående aktiviteter ingår inom ramen för spåret. För elever som står längre ifrån arbetsmarknaden (och då även ifrån att uppnå gymnasiebehörighet) kommer spår av det här slaget vara som ett första steg mot en eventuell fortsatt utbildning inom IM-programmet yrkesintroduktion eller en etablering på arbetsmarknaden.

Exempel på enskilda aktiviteter som kan komma att ingå i studiespår arbetsliv:
• Praktik: Här rör det sig om förstärkt praktik, vilket betyder fler och mer målgruppsanpassade insatser inför, under och efter genomförd praktik. För vissa deltagare kan det röra sig om en dag i veckan, för andra flera dagar – allt utifrån deras behov och förutsättningar.
• Kurser i programgemensamma ämnen (yrkeskurser på de nationella yrkesprogrammen): För att berörda elever inte bara ska läsa de grundskolämnen som de saknar behörighet i, vilket kan utgöra en inlåsningseffekt och snarare bidra till att distanseringen till den svenska arbetsmarknaden ökar, kommer flera lokala delprojekt ge möjligheter för elever att läsa hela eller delar av yrkeskurser.
• Nya kurser om svensk arbetsmarknad: Här kommer det röra sig om ett innehåll som bland annat kan innefatta delar som alltifrån skyldigheter och rättigheter som arbetstagare, information om fackföreningar, arbetsmiljö, diskrimineringsgrunderna, inspirationsbesök av olika yrkesverksamma för en bransch till att enskilt skiva CV, personligt brev och lära sig om anställningsintervjuer.
• Studiebesök på olika företag och/eller yrkesverksamma inom ett visst yrke eller bransch, samt potentiella jobb- och gymnasiemässor.

2. Studiespår yrkesintroduktion: För andra deltagande elever i projekt Fokus IM, som visat sig vara mer förberedda för svensk arbetsmarknad, kommer det i vissa lokala delprojekt att erbjudas nya spår inom IM-programmet yrkesintroduktion – spår som präglas av ett samarbete med aktuella nationella yrkesprogram, exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet. Här kommer det snarare handla om APL (arbetsförlagt lärande) än praktik som inte nödvändigtvis är betygsgrundande.

Aktiviteter för delmål 3: Lokala delprojekt ska ha utvecklat och tillämpat nya eller beprövade metoder för att förebygga studieavbrott och främja fullföljda studier hos de deltagande eleverna på introduktionsprogrammen.

I mångt och mycket handlar det om utvecklingen av de metoder som koncept, kurser och studiespår riktat mot arbetslivet som det har redogjorts för under föregående delmål. Lika mycket handlar det om att tillämpa metoderna och justera dem vid behov. Här blir det av särskild vikt att metoderna följs upp och utvärderas systematiskt. Likaså att metoderna bygger på vetenskaplig förankring eller på beprövade erfarenheter samt genomsyras av de horisontella principerna. Att på skolnivå arbeta för att effektfulla metoder – sett till nyttan för de deltagande eleverna - implementeras och överlever projektet blir centralt. Det kan innebära att färdigställa ny plan för utbildning där metoderna och elevnära aktiviteterna ingår.

Projektet Fokus IM utgår från de horisontella principerna genom att aktivt främja jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet i alla projektaktiviteter. Dessa principer är vägledande för hur projektet utformats, med målet att skapa en inkluderande och stödjande miljö där alla elever, oavsett bakgrund eller behov, ges möjlighet att utvecklas och lyckas.

Projekt Fokus IM kommer att genomföras utifrån en projektstruktur där Göteborgsregionen (GR) ansvarar för den övergripande projektledningen samt kunskapshöjande processtöd till de medverkande kommunerna och skolorna. Inom ramen för processtödet kommer också projektets mål och indikatorer att följas upp systematiskt och utvärderas. GR kommer genomföra spridningskonferenser i alla delregioner och sprida resultat och material från projekt Fokus IM via kunskapsplattformen fullfoljdastudier.se för att säkerställa regional och nationell spridning.

Sammanfattningsvis, genom ett brett samarbete över kommun- och delregiongränser i Västsverige, en stark lokal förankring, och ett dedikerat fokus på regional spridning av resultat, syftar Fokus IM till att skapa en betydande och bestående förbättring i utbildningsvägarna för elever på introduktionsprogrammen i Västra Götaland, med särskild tonvikt på de mest sårbara och behövande eleverna.

Projektperiod mellan 240830-270831