23-068-S03 - Kompetensutveckling hälso-och sjukvården

Diarienummer:
23-068-S03
Namn:
Kompetensutveckling hälso-och sjukvården
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000214
Projektägare:
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83127
Stödmottagare ort:
ÖSTERSUND
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
238
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Region Jämtland Härjedalen står inför betydande utmaningar gällande kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Det råder brist på tillräcklig kompetens för att hantera det ökade vårdbehovet, särskilt inom områden som traumavård, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, och för att bemöta de ökade kompetensbehoven för undersköterskor och kraven inom sterilteknik.

Det finns en tydlig koppling mellan den kompetensbrist och den kvalitet på vård som tillhandahålls. Utbildningsnivån och tillämpningen av professionell kunskap inom klinisk verksamhet påverkar direkt vårdkvaliteten. Region Jämtland Härjedalen har som målsättning att ingen patient ska medföras en vårdskada från regionens verksamhet. Personal inom hälso- och sjukvården har identifierat specifika områden där bristerna är mest akuta och där det behövs förstärkta kompetenshöjande insatser.

Regionen har dessutom en unik demografisk profil och geografisk utmaning, vilket påverkar sjukvårdsbehovet. Med en stor yta och liten befolkning, som är utspridd över hela området, har regionen en ovanligt låg befolkningstäthet på endast 3 invånare per kvadratkilometer. Detta ställer speciella krav på hälso- och sjukvårdstjänsterna, särskilt då de med högst vårdbehov ofta bor eller skadar sig längst från sjukhuset.

För att adressera dessa utmaningar behöver Region Jämtland Härjedalen utveckla och genomföra ett omfattande kompetenshöjningsprojekt. Projektet syftar till att öka kompetensen och tryggheten hos personalen för att på så sätt öka patientsäkerheten och minska antalet vårdskador. Detta kommer att uppnås genom riktade utbildningsinsatser inom områdena traumavård, psykisk hälsa, sterilteknik och undersköterskeutbildning.

De huvudsakliga insatserna innefattar internationellt etablerade kurser som Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) och Advanced Trauma Life Support (ATLS), liksom utbildning i Crew Resource Management (CRM). Dessutom planeras en förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor och satsningar på att höja kompetensen inom sterilteknik. Personal inom psykisk hälsa ska också få nödvändig grundläggande kunskap för att bättre kunna hantera dagens vårdbehov.

Genom att satsa på kompetensutveckling av befintlig personal och att säkerställa att alla yrkeskategorier inom sjukvården får tillgång till nödvändig utbildning, strävar Region Jämtland Härjedalen efter att skapa en robust och kvalificerad arbetsstyrka som kan möta de unika utmaningarna i regionen och tillhandahålla vård av högsta kvalitet. Målen är att genom dessa åtgärder förbättra vårdkvaliteten, öka patientsäkerheten, och säkerställa en mer hållbar och effektiv sjukvårdstjänst för alla invånare och besökare i regionen. Projektet ska även resultera i målsättningen om ökad arbetstrygghet i tjänsten, förbättrad upplevelse av sin arbetsmiljö samt ökad nöjdhet med sina arbetsgivare och där med ökad vilja att stanna längre i tjänst hos Region Jämtland Härjedalen.