23-067-S05 - Attract2Tech: Samverkan för ökad IT-kompetens

Diarienummer:
23-067-S05
Namn:
Attract2Tech: Samverkan för ökad IT-kompetens
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5565378642
Projektägare:
BRON Innovation AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
85233
Stödmottagare ort:
SUNDSVALL
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter såväl för näringslivets hållbara omställning och långsiktiga som konkurrenskraft liksom för den offentliga sektorns möjligheter att leverera välfärdstjänster är tillgången på tillräcklig digital kompetens en nyckelfråga.
Även för det strategiska regionala arbetet kring etableringar, framför allt med fokus på omställning till en fossilfri industri (twin transition) är tillgången på relevant kompetens inom det digitala området mycket betydelsefullt för positiva etablerings- och investeringsbeslut.
Flertalet analyser och undersökningar visar på omfattande behov på den regionala arbetsmarknaden av personer med relevant digital kompetens redan i dag. Prognoser visar dessutom att bristen kommer öka ytterligare framöver, såväl nationellt som regionalt i Västernorrland. Givet utmaningarna är problemområdet mycket betydelsefullt.
För att säkerställa att rätt och tillräcklig kompetens finns tillgänglig för att möta behoven behöver företag, myndigheter och utbildningsaktörer samverka mer strategiskt och effektivt. Detta kräver nya metoder och tillvägagångssätt. Dessa måste utgå från det faktum att vi verkar i en glesbefolkad region, med vilket följer särskilda utmaningar som identifierats i utlysningen såsom faktorer kring befolkningstäthet och ortsstrukturer.
Genom en förstudie har två huvudområden identifierats för detta projekt:
- Etablerande av en regional samverkans struktur för att stärka tillgången på IT-kompetens i Västernorrland
- Utvecklande av en modell för hållbar relationsutveckling med techtalanger med syfte att etablera fler individer på den regionala arbetsmarknaden inom IT-området.

Projektet har en tydlig koppling till Västernorrlands övergripande strategier: Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Regional digital agenda (REDA).