23-067-S04 - Kompetensfocus Jämtland Härjedalen

Diarienummer:
23-067-S04
Namn:
Kompetensfocus Jämtland Härjedalen
Startdatum:
2024-10-01
Slutdatum:
2027-09-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2321000214
Projektägare:
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83127
Stödmottagare ort:
ÖSTERSUND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Jämtland Härjedalen står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. En åldrande befolkning och minskad befolkning i flera kommuner innebär utmaningar med återväxt på arbetsmarknaden. Regionen behöver öka antalet invånare för att klara framtida välfärdsutmaningar, samtidigt som många arbetsgivare i regionen vittnar om att det är svårt att hitta rätt kompetens. Länet har förhållandevis låg arbetslöshet. Stora företagsetableringar i norr, så även i länet, samt de höga pensionsavgångarna gör att arbetskraften från enbart Sverige inte kommer att räcka till. Geografiska och demografiska förutsättningar försvårar ett effektivt resurs- och kompetensanvändande för att genomföra kompetensattraktionsarbete på kommunal/lokal nivå. Kommunernas och de lokala arbetsgivarnas resurser är ofta otillräckliga för att attrahera, välkomna och integrera nationell, men framförallt internationell kompetens i tillräckligt hög utsträckning. Det finns idag en stor variation mellan branscher gällande etablerad arbetskraft med utomnordiskt modersmål, och det finns tydliga utmaningar gällande inställningen till och förmågan att attrahera, rekrytera och integrera internationell arbetskraft.

Ett av fyra fokusområden som identifierats i Plan för Regional kompetensförsörjning Jämtland Härjedalen är Stärk arbetet med att attrahera och behålla kompetens. Detta projekt ska även bidra till att förbättra förutsättningar och den samlade förmågan att attrahera den kompetens som är särskilt viktig för länets fortsatta utveckling. Projektet bidrar även till Regional utvecklingsstrategi RUS: År 2050 bor vi i Jämtlands län i en miljö som är både nytänkande och hållbar att leva, verka och utvecklas i. Vi lever i ett tolerant samhälle, som är jämställt, jämlikt, mångkulturellt och sammanhållande.

Genom projektets insatser vill vi att fler individer ska etableras på arbetsmarknaden och fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda.

Rusta länets arbetsgivare både inom privat och offentlig sektor för förändringar och strukturomvandling på arbetsmarknaden. Vi ska utveckla metod och implementera ett "digital international house"- en slags digital internationell inflyttarservice utvecklad för regionens/länets förutsättningar.

Öka arbetsgivarnas kunskap kring att attrahera och integrera internationell kompetens, genom att genomföra kunskapshöjande och förberedande insatser kring att attrahera, rekrytera och integrera internationell kompetens.

Analysera och kartlägga potentiella målmarknader på en internationell och nationell marknad. Genom att identifiera specifika marknader och målgrupper där vi kan rekrytera kompetens som passar våra branschers behov.

Provtryckning av digitala kampanjer enligt den modell som arbetas fram i projektet mot de målmarknader vi identifierat via analyserna.

Vidareutveckla de digitala ekosystem (hemsidor, sociala medier, CRM-system) och funktioner som har byggts upp tillsammans med organisationer i länet, särskilt med fokus på internationell marknad.

Arbeta aktivt med påverkansarbete och samverkan på nationell nivå för att adressera brister i nationella strukturer för arbetskraftsinvandring.