23-067-S01 - Strategi 2032 : Målinriktad kompetensförsörjning

Diarienummer:
23-067-S01
Namn:
Strategi 2032 : Målinriktad kompetensförsörjning
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002486
Projektägare:
STRÖMSUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
D
Specifikt mål:
D1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83324
Stödmottagare ort:
STRÖMSUND
Interventionstyp:
175
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Strömsunds kommun kännetecknas av låg befolkningstäthet och stora avstånd. Vi har en åldrande befolkning och en avflyttning till framförallt storstadsregionerna. Dessa demografiska förutsättningar och problem gör att vi måste tänka i nya banor och lösa utmaningarna som detta innebär.

Under förstudien "Inkluderande Arbetsplatser" som medfinansierades genom Europeiska Socialfonden, ESF, har Strömsunds kommun djupgående analyserat de utmaningar som vi som arbetsgivare står inför. I förstudien konstateras att vårt huvudproblem består av en ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Vi har svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Kompetensbristen innebär en ökad risk för sämre produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Kompetensbristen som uppstår när vi anställer personer utan adekvat utbildning och erfarenhet och när nya medarbetare skall ersätta personer med lång erfarenhet som går i pension ställer nya krav på oss som arbetsgivare.

Förstudien innefattade både omvärldsanalys och analys av egna förutsättningar och kom fram till ett antal utvecklingsområden som ligger till grund för denna ansökan.

Projektet skall gå under namnet "Strategi 2032: Målinriktad kompetensförsörjning" för att belysa vikten av hållbarhet i de tänkta insatserna. De strategier och den utveckling som sker under projekttiden skall alltså vara hållbara till minst 2032 vilket är fem år efter att projektet avslutas. Vidare skall namnet visa på att arbetet med kompetensförsörjning skall ske målinriktat.

De huvudsakliga strategierna för att motverka kompetensbristen – och som lett oss fram till de mål, aktiviteter och indikatorer som skrivits in i projektet är att vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Detta skall innefatta organisationen som helhet vilket säkerställs bland annat genom att vi följer de horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Detta projekt har utformats genom förstudien, enligt LFA-metoden (Logical Framework Approach) och har följande mål som arbetats fram i bred samverkan och med ambitiös förankring:

Huvudmål: Motverka kompetensbristen orsakad av pensionsavgångar och rekryteringsproblem för att bibehålla/höja produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Delmål 1: Förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare.
Delmål 2: Förbättra ledarskapet och organisationens styrning.
Delmål 3: Skapa gemensamma strategier för att motverka kompetensbristen och se till att de tillämpas.
Delmål 4: Förbättra rekryteringsprocessen och se till att den tillämpas.
Delmål 5: Förbättra tillgänglighets, jämställdhets och icke-diskrimineringsarbetet.

Projektet skall pågå under perioden september 2024 – augusti 2027 och innefattar samarbete med närliggande kommuner, Suntarbetsliv, Arbetsförmedlingen, Akademi Norr, Omställningsfonden och Samordningsförbundet i Jämtland.

Projektet skall bland annat minska arbetsbelastningen för chefer, ge extra stöd till arbetsplatser med särskilda behov, arbeta fram en kompetensbehovsanalys, utforma ett chefsprogram, arbeta fram och aktivera gemensamma planer och strategier för intern karriär- och kompetensutveckling, bidra till att vi blir bättre på att attrahera personal med rätt kompetens och skapa och implementera en plan för universell utformning av våra arbetsplatser.