23-066-S01 - SETA-samordnad etablering till arbete

Diarienummer:
23-066-S01
Namn:
SETA-samordnad etablering till arbete
Startdatum:
2024-09-01
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002478
Projektägare:
KROKOMS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Mellersta Norrland
NUTS-2 kod:
SE32
Stödmottagare postnr:
83580
Stödmottagare ort:
KROKOM
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
60
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Långtidsarbetslöshet är ett stort problem på svensk arbetsmarknad och har trendmässigt ökat de senaste åren. En utdragen period av arbetslöshet minskar dessutom motivationen till att söka jobb. De grupper med förhöjd risk att hamna i långtidsarbetslöshet är personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa från 55 år. I Krokom var i januari 2024 totalt 261 personer (103 kvinnor och 158 män) inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av dessa var det 21 kvinnor och 33 män som hade funktionsnedsättning. Av personer som var utomeuropeiskt födda var det 27 kvinnor och 27 män som var inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen ser ett stort stödbehov hos de personer som inte uppnår 10 timmars arbetsförmåga per vecka, och konstaterar att det finns ett stort mörkertal bland de arbetslösa gällande registrering av funktionsnedsättning. Därmed har de inte rätt till vissa stöd som är en förutsättning för hållbara anställningar.

Problemet vi vill lösa är att stötta de målgrupper, som inte kan tillgodogöra sig det stöd som ges via Arbetsförmedlingen och dess fristående aktörer, ut i arbete eller studier. Dessa målgrupper som står längre från arbetsmarknaden vet vi av tidigare erfarenheter att de behöver mer stöd än vad Arbetsförmedlingen i dagsläget har resurser till. Dessa individer behöver samordnade insatser som sker parallellt med fokus på både arbetspraktik och hälsoinsatser.

Samarbete och samverkan mellan myndigheter kan ofta vara komplicerat då det finns många faktorer som påverkar hur samarbetet fungerar dem emellan. Det gör det svårt för en individ med komplexa stödbehov att på egen hand tillgodogöra sig stöd från dessa myndigheter. Här finns ett behov för målgruppen att få en stödperson/arbetskonsulent som kan hjälpa till att samordna och koordinera det stöd som finns att tillgå.

Målgruppen är långtidsarbetslösa med eller utan funktionsnedsättning och/eller utrikesfödda personer som står långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att stötta individer till att komma ut i hållbara anställningar eller studier. Ålder 19-67 år.

Vi har tänkt arbeta utifrån de metoder som framkommit i BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt) och IPS (individual placement and support). Metoderna är evidensbaserade i hur man arbetar effektivt med att få ut individer som står långt från arbetsmarknaden i arbete/studier.