23-064-S02 - SKRUVAS

Diarienummer:
23-064-S02
Namn:
SKRUVAS
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2026-12-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000662
Projektägare:
VÄXJÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagare ort:
VÄXJÖ
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
660
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Bakgrund till projektet är att unga i länet är i ett allt längre utanförskap och det handlar om en särskilt utsatt grupp i behov av samordnat stöd som har svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet tar fasta på att bland målgruppen finns många unga med skolmisslyckanden och projektet vill därför utveckla arbetssätt kring förebyggande KAA och överbrygga kritiska övergångar. Huvudsyftet med projektet är att hitta en länsgemensam riktning för KAA där huvudfokus ligger på att samverka tidigare och starkare i en resurseffektiv organisation för att förbättra och utveckla villkoren för målgruppen genom skolstadier och i övergången till arbetslivet.

Projektets mål är, genom att utveckla och pröva tvärsektoriella och tvärprofessionella arbetssätt med förebyggande och förstärkt KAA, för målgruppen 13–24 år, bidra med kunskap för att utveckla hur kommunerna kan förbättra arbetet med UVAS och skapa ökad likvärdighet i KAA-stödet i länet. För att KAA ska lyckas med uppdraget behövs samverkan mellan skola, KAA och arbetsmarknadsverksamheter samt ett tydliggörande av roller och ansvar för att säkerställa ett likvärdigt stöd till unga i länet.