23-063-S05 - Strategisk kompetensförsörjning för industrin

Diarienummer:
23-063-S05
Namn:
Strategisk kompetensförsörjning för industrin
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5565971693
Projektägare:
Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
975
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet syftar till att stärka tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft hos länets små och medelstora industriföretag genom att stödja, coacha och utbilda företagens ledningar och medarbetare med målet att integrera strategisk kompetensförsörjning i det breda perspektivet (kort, medel och lång sikt) som en central del i affärsmodellen och i verksamhetsutvecklingen.

Projektet är en unik samverkan mellan Industriforum Kronoberg inklusive arbetsmarknadens parter och Campus Ljungby (industriell utvecklingsaktör).
Med projektet Strategisk kompetensförsörjning för industrin i Kronoberg avser vi möta tre väsentliga problem i Kronoberg. Dessa är:

1. Låg andel företagsledningar som har resurser, förmåga och tillräcklig insikt att arbeta långsiktigt samt systematiskt med kompetensförsörjning som en del av det strategiska arbetet.

2. Behovet av att stärka och kontinuerligt utveckla kompetensen hos anställda för att dessa bättre ska förstå sin roll och på ett mer aktivt sätt kunna bidra i företagens omställningsarbete.

3. Svårigheterna att nå ut och ge förutsättningar så att medarbetare på alla nivåer får
tillgång till kunskapshöjning.

En hörnsten i projektet är att introducera företagsledningen i att arbeta strategiskt, strukturerat, och affärsdrivet i verktyget Mind the Gap. Verktyget möjliggör analyser som kopplar samman företagens affärsstrategi och kompetensbehov i syfte att genomföra nödvändiga omställningar av företaget. Utifrån dessa analyser skräddarsyr, beställer och levererar projektet kompetensutvecklingsinsatser till företagets medarbetare, vilket ökar medarbetarnas förmåga att leda och bidra i omställningen. En bieffekt av att kontinuerligt investera i utbildning och utveckling av befintliga medarbetare är att organisationerna dessutom kan säkerställa att medarbetarna har de färdigheter som krävs för att bättre uppfylla de horisontella kriterierna.

Projektets målsättningar är att nå ut till 100 företag och engagera 975 individer i kompetensutveckling för klara omställningen. Vidare kommer minst 40 kompetensanalyser att genomföras. Genom att arbeta nära företagen med analysverktyget Mind the Gap och med hjälp av projektparterna kommer projektet också bidra till att etablera en stark grund för framtida kompetensförsörjning. Strategisk kompetensförsörjning innebär att rekrytera, utveckla och behålla personer med specifika kompetenser. Metodiken i projektet hjälper företagen att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen och i arbetsplatskulturen. På så sätt kan organisationen dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter och skapa en stark och anpassningsbar arbetsstyrka som är redo att möta olika utmaningar och krav.

Långsiktigt ska projektet bidra till en snabbare takt i den industriella omställningen, fler företagsledningar som arbetar strategiskt med kompetensförsörjning, fler medarbetare i industrin som står rustade med rätt kompetensmässiga förutsättningar att bidra till den gröna omställningen och – ytterst – förstärkt hållbar produktion och sysselsättning i Kronoberg.