23-063-S04 - Från ord till handling – kompetens i praktiken

Diarienummer:
23-063-S04
Namn:
Från ord till handling – kompetens i praktiken
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2026-09-01
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
5561216804
Projektägare:
Handelskammarens i Jönköpings län Service
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
55316
Stödmottagare ort:
JÖNKÖPING
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
44
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet har ambitionen att genom ett transformativt lärande bygga och utveckla kompetenta värdekedjor i regionen. Syftet med projektet är att stärka företagens förmåga att arbeta med strategisk kompetensförsörjning samt att höja kunskapen hos företagen för att bättre förstå skolans kompetensutbud. Företagen har relativt låg kunskap om de skolformer som finns att tillgå och kontaktytorna mellan skola och näringsliv har utvecklingspotential. Samtidigt är både skola och näringsliv intresserade av att samverka för att utveckla ett mer gemensamt komptensutbud och arbeta med omvärldsbevakning för att hitta framtida behov och yrken. Syftet är även att genom information och aktiviteter om yrken där det finns stora behov och få fler att söka de utbildningar där det finns stor efterfrågan inklusive få fler med rätt kompetens att flytta till länet.
Målsättningen med projektet att stärka 44 individer genom kompetensutveckling och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser. Målsättningen är vidare att 200 personer från näringslivet genomgår kunskapshöjande insatser inom kompetensförsörjning som leder till att organisationer erbjuder kompetensutveckling till fler anställda individer samt metodutveckling för att kunna använda olika skolformer i sin strategiska kompetensförsörjning. Målet är även att 10 personer genomgår en lärlingsutbildning för att få bättre förutsättningar för att hantera omställning men även får kompetens som möter arbetsmarknadens behov.
Projektet kommer att utveckla förmågan att arbeta med hållbar omställning och livslångt lärande. Resultatet blir att organisationer erbjuder kompetensutveckling till fler individer, oavsett anställning, anställningsform eller bransch/sektor samt får en stärkt omställningsförmåga samt ett lärande på arbetsplatsen. Projektet kommer att jobba för att utveckla gamla och nya nätverk och strukturer som leder till en bättre matchning mellan näringslivets behov och skolans utbud genom kunskapsöverföring mellan skola och näringsliv. Vi ser också att dessa insatser leder till bättre förutsättningar för livslångt lärandet så att fler individer utvecklas i takt med arbetslivets behov.
Projektet arbetar med en metod där vi utbildar de som ska fatta beslut om kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Genom transformativt lärande bygger vi kompetenta värdekedjor. Detta innebär att varje deltagare kommer att generera flerdubbelt många utbildningsinsatser i nästa led och främja livslångt lärande genom nya strukturer för kompetensförsörjning där deltagande företag bygger in verktyg för att erbjuda anställda kontinuerlig kompetensutveckling och omställning. Projektet kommer att leda till kompetensutveckling och stärkt omställningsförmåga hos både individ och företag.