23-063-S03 - Handslaget Kronoberg

Diarienummer:
23-063-S03
Namn:
Handslaget Kronoberg
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2026-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000662
Projektägare:
VÄXJÖ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
35112
Stödmottagare ort:
VÄXJÖ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
650
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Arbetsgivare har idag anställda med utländsk bakgrund med varierande kunskaper (ofta låga) i svenska språket, samt varierande kunskaper kring vad som är viktigt ur arbetsgivarens perspektiv för att långsiktigt kunna behålla ett arbete och utvecklas i yrkesrollen. Det finns ett stort behov av att utveckla kompetensen hos dessa anställda för att på så sätt höja kvaliteten på arbetet, men också för att uppnå ökad inkludering och en bättre arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Sju kommuner i Kronobergs län samverkar tillsammans med IF Metall under år 2024-2026 i projektet "Handslaget Kronoberg" som tillför arbetsgivare och arbetstagare insatser som språkträning, träning i sociala koder, kunskap kring arbetsmarknadens krav och regler. För IF Metalls deltagare ska insatsen mynna ut i validering i Industri BAS eller motsvarande branschvalidering.
Ytterligare insatser är handledarutbildning för arbetsgivare, informationstillfällen för hela arbetsplatsen och stöd till arbetsgivare att utforma långsiktiga kompetensplaner för målgruppen.
Projektet präglas av Horisontella principer och ska verka för ökad jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Insatserna skall leda till att målgruppen i utökad grad kan delta i andra ordinarie kompetensutvecklingsinsatser, till exempel yrkesutbildningar. I förlängningen innebär detta att anställda på ett effektivare sätt kan bidra till att företaget/arbetsgivaren får högre måluppfyllelse.

Projektet har vinnare på många olika nivåer:
*Den enskilda individen, som bli tryggare i sin yrkesroll och i sin roll som medarbetare och kollega, och som därmed får en mer stabil grund att stå på i sitt yrkesliv och stärker sin ställning på arbetsmarknaden.
*Arbetsgivaren får den kompetens de behöver och anställda som mår bra och fungerar väl på sin arbetsplats. Arbetsgivarna kommer också få ökad kunskap kring kommuners arbetssätt och vilken stöd och hjälp som finns att få kring rekrytering och kompetensutveckling. Detta skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft och hållbarhet inför framtiden.
*Den enskilda kommunens attraktionskraft växer, samtidigt som näringslivsavdelningar får tillgång till varaktiga kraftfulla insatser i form av skräddarsydda insatser från vuxenutbildningarna som kan erbjudas arbetsgivare utöver andra tjänster.
*Projektet kommer att utgöra en katalysator för ökad regional samverkan i kompetensförsörjningsfrågor med koppling till de utrikes födda som inte når upp till arbetsmarknadens krav vad gäller bland annat svenska språket.

Projektet kan genomföras med hjälp av stöd från Svenska ESF-rådet och medfinansiering från deltagande arbetsgivare. Projektet varar mellan 2 september 2024-30 augusti 2026.