23-063-S01 - IRMA

Diarienummer:
23-063-S01
Namn:
IRMA
Startdatum:
2024-09-02
Slutdatum:
2027-08-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000571
Projektägare:
VETLANDA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Småland & Öarna
NUTS-2 kod:
SE21
Stödmottagare postnr:
57480
Stödmottagare ort:
VETLANDA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
660
Insats av strategisk betydelse:
Nej

IRMA - individens resa mot ett stärkt fäste på arbetsmarknaden

Alla funktioner inom vård och omsorg behöver mer arbetskraft under åren som kommer. Vi kommer att ha ett stort rekryteringsbehov då antalet äldre i vår kommun ökar och de i arbetsför ålder kommer inte räcka till. Vetlanda kommun har redan idag svårt att hitta kompetent personal i tillräckligt antal.

De vikarier vi rekryterar får inte alltid den introduktion de behöver, kvalitet och omfattning varierar. Vikarierna arbetar i många fall mer än de och verksamheterna önskar. Detta är bidragande faktorer till att personalomsättningen på timvikarier är hög och att man inte stannar över en längre tid.

Vi har identifierat tre olika målgrupper. Nyanställda timvikarier, nyanställda sommarvikarier och övrig personal som redan är anställda inom och vård och omsorg.

De personer som finns tillgängliga på arbetsmarknaden har ofta inte den utbildning och erfarenhet som krävs. För få väljer att studera vidare till yrken inom vård och omsorg. De som saknar formell utbildning behöver få en bra introduktion samt en planerad fortbildning. Bristande kunskap och kommunikation gör att arbetsmiljön både för den enskilde medarbetaren och kollegor blir sämre.

Vi kommer att arbeta mot nedan uppsatta mål.

•Ge de nya medarbetarna en kvalitetssäkrad och effektiv introduktion i en så verklighetsbaserad miljö som möjligt.
•Förflytta de nya medarbetarna och de som behöver fortbildas vidare i kompetenstrappan samt motivera till fortsatta studier.
•Utveckla en kvalitetssäkrad introduktion som ger alla en enhetlig utbildning som är anpassad på individnivå och leder till ett långsiktigt arbete inom vård och omsorg i Vetlanda kommun.
•Uppmuntra till vidareutveckling på arbetsplatsen genom att erbjuda fortbildning.
•Förbättra arbetsmiljön genom att förflytta all introduktion till en och samma plats.

Ett rum ska byggas upp med flera sektioner för teoretiska och praktiska moment. I rummet kommer det finnas miljöer som kan anpassas och användas efter behov exempelvis i hemmiljö eller särskilt boende. Detta för att introduktionerna ska ske i en sådan verklighetstrogen miljö som möjligt. Vi kommer blanda teoretisk och praktisk undervisning så att alla får rätt förutsättningar till en bra utbildning. Rummet är utrustat med olika kompensatoriska hjälpmedel för att vara tillgängligt för alla.

Genom att se andras praktiska övningar kan arbetet exemplifieras på ett tydligt sätt. Filmsekvenser och fallstudier ska användas till diskussion, repetition och reflektion. Genom att tillsammans utföra eller reflektera stärks samarbetsförmågan och kommunikationen.

Den nyanställde börjar sin anställning med en teoretisk introduktion på Kompetenscenter som efterföljs av två dagars praktisk och teoretisk introduktionsutbildning. Därefter går man ut på sin arbetsplats och får platsspecifik introduktion. Vid behov ges ytterligare fortbildning. Det är viktigt att de behov som finns av tillgänglighet beaktas, det kan göra att utbildningsdagarna ser olika ut.

Kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängligt och teori och praktik varieras efter behov. För att visualisera stegen på ett tydligt sätt kommer vi arbeta med års-hjul. Det hjälper de nya medarbetarna att etablera sig på arbetsplatsen och på sikt säkra sin anställning.

Övriga personalgrupper behöver göra en planering med sin chef för hur en löpande fortbildning ska se ut. Det kan vara mindre moment som behöver repeteras eller helt nya moment som ska läras in. Detta kan man göra i grupp eller enskilt.

Projektet ska utveckla utbildningsboxar. Metoden för inlärning är att bygga ett antal olika mobila utbildningsboxar. Dessa finns tillgängliga för bokning. Boxarna innehåller korta teoridelar eller instruktioner som kombineras med praktiska moment. Mobila boxar erbjuder en lärmiljö tillgänglig för alla verksamheter. Detta möjliggör repetition på osäkra segment på ett helt nytt sätt som inte finns idag.

Rummet kommer bemannas med instruktör, vårdlärare och annan specialistkompetens från vård och omsorg. Lärarna i projektet säkrar en hög pedagogisk kvalitet under introduktionen. De kommer motivera till vidare utbildning inom vård och omsorg.

Personal från vård- och omsorgsförvaltningen garanterar en verklighetsbaserad och verksamhetsnära introduktion. Det kan vara exempelvis arbetsterapeut eller demenssjuksköterska.

Vård- och omsorgsförvaltningen har en kompetenstrappa när det gäller utbildningsnivåer. I projektet kommer vi att arbeta med de två första nivåerna som är introduktion och fortbildning. Målet är att motivera och inspirera till att utbilda sig vidare.

Under projektet är engagemanget hos ledningen för vård och omsorg viktigt då de tillför personal och kompetens. De kommer att vara involverade i planering, genomförande och utveckling. Efter projekttiden ska arbetsmetoderna implementeras i den ordinarie verksamheten.

Vi ska bygga en grupp för samverkan med närliggande kommuner och andra intressenter för att utbyta erfarenheter och hitta gemensamma samarbetsområden kring metodutveckling och effektivare sätt att genomföra introduktioner.

Under projektet ska vi regelbundet utvärdera och granska de metoder och resultat vi får. Genom att följa de nya medarbetarnas resultat i utbildningen såväl som ute på arbetsplatserna kommer vi få ett bra underlag för vidare utveckling.