23-062-S03 - Momentum

Diarienummer:
23-062-S03
Namn:
Momentum
Startdatum:
2024-05-01
Slutdatum:
2027-04-30
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2021005521
Projektägare:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
10351
Stödmottagare ort:
STOCKHOLM
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
2120
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektansökan syftar till kunskapsutveckling och kompetenshöjande insatser inom området psykisk ohälsa och återgång i arbete. Projektet, som tillkom efter rundabordssamtal med nationella aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen om psykisk ohälsa, har identifierat ett behov av att kunna samordna och samla kunskap kring både preventiva åtgärder och åtgärder för återgång i arbete när det gäller psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Det kan handla om både lämpliga rehabiliteringsåtgärder på individnivå och organisatoriska åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa eller underlätta för att individer ska kunna vara kvar i arbete eller återgå i arbete på ett hållbart sätt.

Utmaningen som framkom i de tidigare rundabordssamtalen beskriver hur, trots intensivt arbete, är att åtgärder hos enskilda aktörer inte är tillräckliga. För att stödja individer med psykisk ohälsa i att bibehålla eller återfå arbetsförmåga behövs en gemensam kunskap kring effektiva rehabiliteringsåtgärder, kunskap om de olika aktörernas ansvar samt samordning både på organisatorisk och individnivå. Genom att projektet samordnar nationella aktörer med både kunskap och påverkansmöjligheter inom området psykisk ohälsa, psykisk hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering bidrar projektet till ökad samlad kompetens och samverkan inom området. Projektet kommer även att bidra till ett utökat kunskapsutbyte och dialog mellan representanter för arbetsgivare som har ett direkt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsansvar för anställda som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa. Genom kunskapssatsningar till arbetsgivare kan projektet bidra till adekvata insatser för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Projektet har identifierat behov av att:
• Skapa en nationell kunskapsgrupp för aktörsgemensam kunskapsdialog och erfarenhetsutbyte rörande anpassnings- och rehabiliteringsinsatser vid sjukfrånvaro samt adekvata förebyggande insatser när det finns risk för sjukskrivning vid psykisk ohälsa.
• Den nationella kunskapsgruppen samordnar och sammanställer den aktörsgemensamma kunskapen.
• Medverkande aktörer i den nationella kunskapsgruppen bidrar med kunskap utifrån sina respektive organisationer och kunskapsområden, samt medverkar till att sprida insamlad kunskap. Spridningen av kunskap sker dels i de egna organisationerna, dels i regionala forum, genom konferenser, kunskapsseminarier och utbildningsfilmer på nationell och regional nivå.
• Tillgängliggöra den samordnade kunskapen om anpassnings- och rehabiliteringsinsatser samt förebyggande åtgärder på verksamhetsnivå till regionala och lokala aktörer som har ett direkt anpassnings- eller rehabiliteringsansvar för individen, främst målgruppen arbetsgivare.
• Arbeta systematiskt med införandet av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt utifrån befintlig kunskap.
• Kompetensutveckling inom psykisk ohälsa och återgång i arbete för medarbetare inom samordningsuppdraget i sjukförsäkring och funktionsnedsättning.
• Hämta in och sprida kunskap om relevanta arbetsmetoder, forskningsresultat och/eller erfarenheter från andra EU-länder genom studiebesök.

Utifrån den nationella nivån vill projektet samordna berörda arbetsgivarrepresentanter, såväl offentliga som privata, som har ett direkt anpassnings- eller rehabiliteringsansvar för individen på lokal och regional nivå. Målet är att genom kunskapssatsningar och gemensamma dialoger kring psykisk ohälsa, främja ett hållbart arbetsliv och psykisk hälsa. Projektet kommer i samverkan med andra samhällsaktörer öka kunskapen om vad som är en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk ohälsa och för en hållbar återgång i arbete.