23-060-S06 - Odla svenska

Diarienummer:
23-060-S06
Namn:
Odla svenska
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2026-03-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001298
Projektägare:
STENUNGSUNDS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
95%
Programområde:
E
Specifikt mål:
E1
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
ESF Nationellt
NUTS-2 kod:
SE0
Stödmottagare postnr:
44482
Stödmottagare ort:
STENUNGSUND
Interventionstyp:
127
Antal deltagare:
16
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Problemen som projektet avser att arbeta med handlar om:

- de bristande svenskkunskaper som finns bland många av Stenungsunds arbetslösa, och bristen på utvecklande språkinsatser för dessa individer.
- kommunens behov av cirkulär och hållbara metoder för textilanvändning och grönsaker inom våra egna verksamheter.

Utvecklad problembeskrivning:

Av arbetsmarknadsenhetens inskrivna ser vi idag att den absoluta merparten av de utrikes födda har en svenskanivå som arbetsgivare finner problematisk. Dessa individerna har oftast studerat SFI tidigare, men skrivits ut på grund av att de inte lyckats göra någon progression. Ibland skrivs de ut utan att ens klara av grundläggande vardagssvenska, vilket innebär att vägarna vidare mot arbete mycket få. Näst intill alla arbetsplatser i Stenungsunds kommun kräver en viss svensknivå. Även AME:s arbetsmarknadsinsatser förutsätter viss förståelse i svenska, vilket gör att språkbarriärerna även får konsekvenser här. Inte sällan behöver dessa individer avbryta praktiken, jobbsökarkurser eller hälsosamtal, på grund av att instruktioner inte når fram och att effekten av insatserna blir försumbar eller helt utebliven. Detta kan i värsta fall göra mer skada än nytta då individerna kan uppleva erfarenheten som ännu ett misslyckande.

Ur ett organisatoriskt perspektiv kan problemet beskrivas med att vi i kommunen inte lyckats skapa en sömlös väg framåt för individer med behov av en längre språkinlärningsprocess än vad dagens system förväntar. Där Arbetsmarknadsenheten och SFI bör överlappa varandra har det idag skapats ett glapp som gör att individer hamnar mellan stolarna, en situation där de varken kan fortsätta på SFI eller tillgodogöra sig arbetsmarknadsenhetens insatser. Det saknas helt enkelt en plattform där individer kan fortsätta utveckla det svenska språket och erbjudas en givande och utvecklande aktivitet även som språksvag arbetssökande. Vi behöver därför hitta en form av samverkan där Arbetsmarknadsenheten tar ett större ansvar när det kommer till språkutveckling och skapa en plattform där SFI:s kunskaper utnyttjas även utanför skolans väggar.

Detta projekt avser att skapa en praktisk språkutvecklande verksamhet där textilhantverk och odling är de två primära aktiviteterna. Inom både sömnad och odling ser vi att det finns stor potential till att låta projektets praktiska moment också bidra i kommunens cirkulära omställningsarbete. Kommunen återbrukar idag inget internt av det som samlas in på Återvinningscentralen, samtidigt som vi står också inför ett behov av att fösa ur engångsartiklar och ersätta dessa med återanvändningsbara alternativ. Här skulle projektet kunna fylla funktionen av att sy efterfrågade produkter till kommunens äldreboenden vintertid och odla till kommunens caféverksamheter sommartid.

Dessa mål skall projektet uppnå:

- Personer som skrivits ut från SFI ska få möjlighet att lära sig svenska på ett annat sätt, där praktik varvas med teori. Denna språkträning kommer skilja sig från SFI-undervisningen och vara extra anpassad för personer som genom livet oftast lärt sig saker i praktisk lärandemiljö. Totalt 8 deltagare kommer att genomföra insatsen varje år. Under projektets två år kommer därför totalt 16 individer genomfört insatsen.

- Efter insatsens avslut ska individerna gjort stor utveckling i sin kommunikativa förmåga i det svenska språket och klara av att ta till sig och förstå arbetsinstruktioner på svenska och själva formulera frågor när de inte förstår. Eleverna ska ha hittat egna verktyg för att på bästa sätt utveckla språket i alla vardagens praktiska situationer, så att de kan fortsätta att utvecklas efter insatsens avslut. De deltagare som önskar att tenta av en SFI-kurs, ska under insatsen ha möjligheten att göra detta.

- Inom projektet ska vi ta tillvara på deltagarnas kunskaper och i möjligaste mån nyttja dessa i insatsens aktiviteter. Deltagare som har erfarenhet av sömnad eller jordbruk ska få egna ansvarsområden och möjlighet att lära ut sina kunskaper till övriga deltagare.

- Deltagaren ska efter insatsen ha utökat sitt kontaktnät och lärt känna fler miljöer och människor i sitt närområde. Deltagarna ska ha goda förutsättningar för att fortsätta utöva odling och hantverk tillsammans med andra efter insatsen avslut.

- Arbetsuppgifterna inom projektet ska kännas meningsfulla för deltagarna. Deltagarna ska ha god inblick i hur och var de odlade grönsakerna och uppsydda produkterna används, och studiebesök till dessa platser skall göras.

- Efter insatsen ska alla deltagare gå vidare till lämplig arbetsmarknadsinsats, jobb eller studier.

Målkopplat till den cirkulära omställningen:

- I projektet ska deltagarna odla en variation av grönsaker som ska användas i den caféverksamhet som kommunens Daglig verksamhet bedriver. Målet är att skörden från odlingarna ska täcka 80% av de grönsaker som används i Daglig verksamhets caféverksamhet under sommarhalvåret maj - oktober. Odlingen ska bedrivas med ett cirkulärt tänk där vi samlar in egna fröer och skapar egen jord, i så hög grad vi kan.

- Inom projektets första år ska två olika modeller för måltidsscarfar tagits fram och projektets deltagarna ska ha sytt upp det antal som krävs för att täcka äldreboendet Tallåsens behov. Dessa scarfar ska ha ersatt äldreboendets engångshaklappar i plast. Under år två ska ytterligare scarfar ha sytts till fler äldreboenden och en plan tagits fram för vilka övriga engångsartiklar som kan ersättas med återanvändningsbara produkter i tyg.

- 100% av all textil som används inom projektet ska vara återbrukat, insamlat från kommunens återvinningscentral.

Mål kopplat till fortsatt samverkan och implementering:

- Efter projektet ska vi ha upprättat en strategi för framtida samverkan inom kommunen och med våra samverkanspartner, som möjliggör att denna insats blir permanent och utformad på bästa sätt för individerna.

- Lärdomar och material kopplat till hur vi inom projektet har arbetat både teoretiskt och praktiskt med språk och språkutveckling ska sammanställas separat, så att detta enkelt kan återanvändas, även om SFI-lärare inte skulle ha möjlighet att arbeta inom insatsen när den blir permanent.

Med dessa metoder ska målen uppnås:

- Individuell handledning: Deltagarna kommer att få individuell handledning där anpassande uppgifter och insatser utformas, avsedda att utföras inom projektet såväl som utanför - för att deltagarna ska kunna uppnå de uppsatta målen i både svenska språket och arbetsliv.

- Teoretiska gruppövningar: Inför varje nytt moment övar deltagarna på ordkunskap och fraser kopplat till aktiviteten. Detta för att koppla ihop teori och praktik, vilket är en viktig del av lärandet.

- Jobba praktiskt med språkligt fokus. Samtidigt som deltagarna arbetar med en praktisk aktivitet kommer det finnas en språkpedagog eller SFI-lärare på plats, som hela tiden synliggör språket under arbetet.

- Dela kunskap med varandra. När möjligheter finns, ska extra stort planerings- och genomförandeansvar fördelas ut till deltagare med särskilda kunskaper inom hantverk, odling och till viss del även djurhållning.

- Gruppsamtal och grupputvärdering. Genom samtal och diskussioner tillsammans med deltagarna, ska deras språkliga inlärningsmetoder medvetengöras. Vilka situationer tycker deltagarna är svårast språkligt? Vilka strategier använder de sig av? Vad kan de lära av varandra? Vilka strategier vill prova under övningarna vi kommer göra? För personer utan studievana är kunskaper om studieteknik och hur vi lär språk viktigt att reflektera kring, för att skapa vanor där man använder sig av de tekniker som hjälper den egna språkinlärningen som mest.

- Studiebesök. Aktiviteter kommer regelbundet anordnas ute på Egnahemsfabriken, bland annat kopplat till deras höns och får. Studiebesök kommer också göras till de verksamheter som använder sig av skörden som produceras och de uppsydda textilprodukterna. Detta för att deltagarna ska kunna lära känna nya miljöer där möjligheter till att fortsätta utöva hantverk finns samt att få se nyttan av sin egna arbetsinsats och samtidigt få inblick i nya arbetsplatser.

Metod/tillvägagångssätt kopplat samverkan

- Samverkan kommer utvecklas genom löpande dialog involverade verksamheter emellan, samt genom möten inom vår styrgrupp. Målet ska vara en effektiv samverkan där vi tar till oss av lärdomarna för att i slutändan kunna skapa bästa möjliga implanteringsmodell för deltagarna.