23-059-S01 - Breddad rekrytering - inriktning verkstadsindustri

Diarienummer:
23-059-S01
Namn:
Breddad rekrytering - inriktning verkstadsindustri
Startdatum:
2024-02-01
Slutdatum:
2027-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002346
Projektägare:
SANDVIKENS KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
60%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1B
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Norra Mellansverige
NUTS-2 kod:
SE31
Stödmottagare postnr:
81180
Stödmottagare ort:
SANDVIKEN
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej

ESF-utlysningen "Breddad rekrytering för små- och medelstora företag" innebär möjligheter för kommunen som utbildare, och för företagen som arbetsgivare, att arbeta med utvecklad introduktion av fler industriarbetare som har en annan bakgrund än den som de flesta industrianställda traditionellt har haft inom de små- och medelstora företagen i vår region.

Verkstadsindustrin i Sandviken är en viktig del av kommunens näringsliv och historia. Den har sina rötter i järnhanteringen som började på 1600-talet och utvecklades till stålverk och verktygsindustri på 1800- och 1900-talen. Sandvik AB och Alleima AB är de största företagen inom verkstadsindustrin i Sandviken och har verksamhet inom bland annat materialteknik, gruv- och anläggningsindustri, energi- och medicinteknik. Sandvik AB och Alleima AB har cirka 3 800 anställda i Sandviken och bland de största privata arbetsgivarna i Gävleborgs län.

Mycket tack vare de stora företagen i regionen finns en stor "undervegetation" med många små-och medelstora företag, som emellertid prövas som underleverantörer med allt större och växande krav på kvalitet och kostnadseffektivitet samt teknikutveckling.

Verkstadsindustrin i Sandviken har förändrats mycket under åren, både i teknik, organisation och marknad. Den har anpassat sig till globaliseringen, digitaliseringen, miljökraven och kundernas behov. Den har också mött utmaningar som konkurrens, lågkonjunktur, omstrukturering och personalnedskärningar. Verkstadsindustrin i Sandviken har dock visat sig vara innovativ, flexibel och framåtsträvande. Den har satsat på forskning och utveckling, kvalitet och produktivitet, kompetensutveckling och samverkan.

Verkstadsindustrin i Sandviken står inför både utmaningar och möjligheter i framtiden. Några av utmaningarna är att hantera den ökade konkurrensen från låglöneländer, att hitta kompetent personal, att minska klimatpåverkan och att hantera de snabba tekniska förändringarna. Några av möjligheterna är att utnyttja den växande efterfrågan på hållbara lösningar, att utveckla nya produkter och tjänster, att samarbeta med andra aktörer i regionen och att stärka varumärket.
Verkstadsindustrin i Sandviken är en viktig del av kommunens identitet och framtid. Den bidrar till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och välfärd. Den är också en del av det lokala kulturarvet och det sociala livet. Verkstadsindustrin i Sandviken har en lång och stolt historia, men också en spännande framtid.

Breddad rekrytering innebär att arbetsgivare söker och anställer personer med olika bakgrunder, erfarenheter, kompetenser och perspektiv. Det kan handla om att rekrytera personer med funktionsnedsättning, utländsk bakgrund, långvarig arbetslöshet, bristande utbildning eller andra hinder för att komma in på arbetsmarknaden. Breddad rekrytering är ett sätt att öka mångfalden och inkluderingen i arbetslivet, men också att möta kompetensbehovet och främja innovation och utveckling.

ESF projektet Breddad rekrytering syftar till att stärka mottagarkompetensen hos arbetsgivare hos små och medelstora företag för att öka förmågan och benägenheten att anställa ur bredare grupp arbetslösa. För verkstadsindustrin i Sandviken är det viktigt att rekrytera bredare av flera skäl. För det första kan breddad rekrytering bidra till att lösa kompetensbristen som är ett stort problem för industrin. Genom att rekrytera personer med olika erfarenheter och kunskaper kan industrin hitta nya lösningar, förbättra kvaliteten och öka produktiviteten.

För det andra kan breddad rekrytering stärka industrins konkurrenskraft och attraktivitet på den globala marknaden. Genom att ha en mångfaldig personal kan industrin anpassa sig till olika kunders behov, skapa nya affärsmöjligheter och främja hållbar utveckling.

För det tredje kan breddad rekrytering bidra till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. Genom att ge fler personer en chans att delta i arbetslivet kan industrin minska utanförskapet, öka integrationen och främja social rättvisa. D v s resultat som kan bidra till att uppfylla ESF-utlysningens horisontella kriterier.