23-058-S02 - Klimatsmart för framtiden

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-058-S02
Projektägare organisationsnummer:
7696064760
Projektägare:
HSB Riksförbund ekonomisk förening
Namn:
Klimatsmart för framtiden
Startdatum:
2024-03-01
Slutdatum:
2025-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Stockholm
NUTS-2 kod:
SE11
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-058-S02

Bygg- och fastighetsbranschen, inklusive HSB, står för en betydande del av Sveriges växthusgasutsläpp och energiförbrukning. Branschen står för en femtedel av Sveriges samlade växthusgasutsläpp, vilket är en betydande del av landets totala klimatpåverkan. Det är jämförbart med utsläppen från samtliga inrikes resor och transporter. HSB har som mål att bli klimatneutralt och minska sina utsläpp med 55 % till 2030. För att nå detta ambitiösa mål är en strategisk kompetensutveckling och rekryteringsplan avgörande. Vår förstudie syftar till att skapa en klar väg framåt.

Förstudien syftar till att kartlägga vilka kompetensbehov HSB har för att reducera våra utsläpp av växthusgaser. Vi har tydliga klimatmål för att succesivt minska vår påverkan fram till 2040 då vi, inklusive våra leverantörer, ska ha netto-noll påverkan. Detta bidrar även till den regionala klimatfärdplanen där Region Stockholm ska ha netto-noll utsläpp år 2050. Förstudien genomförs i samverkan mellan samtliga HSB organisationer inom stockholmsregionen. HSB Stockholm är projektledare och HSB Södertörn, HSB Södertälje samt HSB Riksförbund bidrar med projektmedarbetare. HSB Riksförbund bidrar också som projektägare. Som den klart största medlemsorganisationen inom hela HSB, erbjuder HSB Stockholm stora möjligheter att göra betydande framsteg för att minska växthusgasutsläppen. Den kompetensstrategi som tas fram kommer vara ett flaggskepp för hur övriga medlemmar kan arbeta med kompetensförsörjning för att minska sina utsläpp.

För att ta fram en strategisk kompetensstrategi kommer vi att genomföra förstudien i tre steg:

1. Analysera och inspireras: Förstudien inleds med en bred översikt där vi noggrant granskar olika riktningar för vårt framåtskridande, vilket bygger på en grundlig genomgång av relevant litteratur. Vi kommer även att dra lärdomar från andra organisationer och genomföra workshops för att analysera hur vi kan minska våra utsläpp.
2. Strategi för minskade växthusgasutsläpp: Baserat på våra resultat kommer vi att formulera en strategi för att minska klimatpåverkan och fastställa vilken kompetens som krävs.
3. Framtida kompetensförsörjning: Vi kommer att utarbeta en kompetensutvecklings- och rekryteringsplan för att fylla kompetensgapen och säkerställa att vi når våra mål.

Sammanfattningsvis kommer förstudien att bidra med stor nytta för Stockholmsregionen såväl som HSB i stort. HSB har en historia av engagemang för hållbarhet och nu tar vi ett ännu större steg. Vårt team är involverat och styrgruppen har makt att driva förändring. Tillsammans kommer vi att forma en mer hållbar framtid.