23-054-S02 - Förstudie framtidens kompetensförsörjning

Diarienummer:
23-054-S02
Namn:
Förstudie framtidens kompetensförsörjning
Startdatum:
2024-01-08
Slutdatum:
2024-07-05
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120002759
Projektägare:
PITEÅ KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
94185
Stödmottagare ort:
PITEÅ
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Den goda arbetsmarknaden i Övre Norrland, med flera stora industrietableringar i våra grannkommuner Boden och Skellefteå samt en låg andel arbetslösa påverkar rekryteringen av personal till vård och omsorgssektorn. Många väljer andra yrkesbanor som anses mer attraktiva.
Färre elever än någonsin väljer idag vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet vilket minskar underlaget att kunna rekrytera personer som har adekvat utbildning för att ge god omsorg och den kvalitet som krävs.
För att klara framtidens kompetensförsörjning behöver verksamheterna rekrytera nya medarbetare samt investera i den redan befintliga personalens kompetens för att skapa förutsättningar för att vilja stanna kvar i yrket.
Piteå kommun klarar inte längre att genomföra fysiska utbildningssatsningar för baspersonal på grund av brist på vikarier som kan ersätta tillsvidareanställd personal och behöver undersöka bra alternativ till fysiska utbildningar.
Piteå kommun behöver rusta sig för att klara framtidens fortsatta utmaningar kring rekrytering och kompetensförsörjning.
Förstudien Framtidens Kompetensförsörjnings syfte är att undersöka och kartlägga målgruppens behov och inventera deras idéer hur vi kan minska kompetensutmaningarna vi står inför eftersom insatserna främst kommer att riktas direkt mot målgruppens individer.
Förstudien Framtidens Kompetensförsörjnings mål är att identifiera behoven av förändrade arbetssätt och behov av kompetensförsörjning samt hitta en eller flera metoder som är relevanta utifrån problemanalysen och motivera varför metoden/metoderna har valts samt hur de förhåller sig till perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.