23-054-S01 - Förstudie Personals behov

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
23-054-S01
Projektägare organisationsnummer:
2220000760
Projektägare:
LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND
Namn:
Förstudie Personals behov
Startdatum:
2024-01-02
Slutdatum:
2024-06-30
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Övre Norrland
NUTS-2 kod:
SE33
Stödmottagare postnr:
98185
Stödmottagare ort:
KIRUNA
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
0
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
23-054-S01

Detta är en ansökan om stöd utifrån Programområde A1-Förstudie Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Övre Norrland, 23–054, som kommer beröra Lapplandsgymnasium Pajala. Lapplands gymnasium Pajala ligger i ett glest befolkat inland, där man efter stora pensionsavgångar står med stora utmaningar gällande kompetensförsörjning i kommunens gymnasieskola. Att inte ha "rätt" kompetens i gymnasieskolan kan medföra stora konsekvenser, inte bara för eleverna, utan även för samhället utanför, som är i stort behov av att kompetenta nya samhällsmedborgare utvecklas under sin tid på Lapplands gymnasium Pajala. För att motverka detta vill vi genomföra en förstudie i form av en kartläggning där syftet är att bibehålla och tillvarata den kompetens som finns idag på skolan, men även att öka kompetensen och kunskapen på Lapplands gymnasium Pajala och därmed lägga grund för ett livslångt lärande och en mer långsiktig utveckling för alla oavsett socioekonomi, ålder, kön och eventuella funktionsvariationer.